Tjenesteydelser - 149409-2018

06/04/2018    S67    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Levering af programmel

2018/S 067-149409

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Domsstolsstyrelsen
CVR-nummer: 21 65 95 09
Postadresse: Store Kongensgade 1-3
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1264
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Gunvig
E-mail: stg@domstolsstyrelsen.dk
Telefon: +45 22525445

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.domstol.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Udvikling og drift af Danmarks domstole

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om Udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en ’Digital Domsbase’

Sagsnr.: 2016-9301-1001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72268000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en ’Digital Domsbase’. Der henvises i øvrigt til punkt II.2.4).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 13 450 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72261000
72262000
72265000
72600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører Domstolsstyrelsens Kontrakt om Udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en Digital Domsdatabase. Domstolsstyrelsen skal i henhold til lov nr. 1867 af 29.12.2015 oprette og forestå driften af en digital domsdatabase til offentliggørelse af domme. På denne baggrund ønsker Domstolsstyrelsen at udbyde udvikling, support og vedligeholdelse af en digital domsdatabase, der via offentlig adgang til en webportal skal give offentligheden hurtig adgang til afsagte domme. Der skal således stilles en løsning til rådighed for Domstolsstyrelsen, som både kan understøtte Domstolsstyrelsens interne behandling af dommene til databasen samt den eksterne portal til offentliggørelse af databasen. Løsningen omfatter således dels IT-arbejdsredskaber og IT-procesunderstøttelse af Domstolsstyrelsens anonymisering af domme, dels en webportal, der giver offentlig adgang til visning af domme, herunder ved fremsøgning.

Løsningen skal særlig indeholde:

— Integration til et sagsbehandlingssystem f.eks. med henblik på identifikation, advisering og overførsel af domme og metadata fra domstolenes sagsbehandlingssystem til domsdatabasen,

— IT-understøttelse af manuel upload af domme og metadata,

— IT-understøttelse af automatisk anonymisering af domme,

— IT-understøttelse af arbejdsgange vedrørende visitation, kategorisering, anonymisering, kontrol/korrektion af anonymisering og publicering på webportalen,

— IT-understøttelse af web-portal til visning af domme og tilknyttede oplysninger, herunder ved fremsøgning,

— IT-understøttelse af statistikker.

Kontrakten omfatter desuden vedligeholdelse og support af løsningen, og kontrakten giver Domstolsstyrelsen mulighed for at tilkøbe videreudviklingsydelser til løsningen.

Drift af IT-infrastruktur varetages af Domstolsstyrelsens eksterne driftsleverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se udbudsbetingelsernes Bilag I der indeholder supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelsen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 069-130451
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om Levering, drift samt vedligeholdelse, support og videreudvikling af en "Digital Domsdatabase"

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: J.H. Schultz Information A/S
CVR-nummer: 89634814
Postadresse: Annexstræde 5
By: Valby
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: shultz@schultz.dk
Telefon: +45 72282827
Fax: +45 43635615

Internetadresse: www.schultz.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 15 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 450 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger/tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste oploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 11.8.2017. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger/tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

For yderligere oplysninger se udbudsbetingelsernes Bilag I der indeholder supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelsen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2018