Supplies - 149436-2021

26/03/2021    S60

Romania-Oradea: Protective gear

2021/S 060-149436

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
National registration number: 4208498
Postal address: Str. Republicii nr. 37
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410159
Country: Romania
Contact person: Bogdan Nicolae Iurcov
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Internet address(es):
Main address: www.spitaluljudetean-oradea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116318
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mască de protecție FFP2 – acord-cadru pentru 24 de luni – cantitate minimă 75 000 buc., cantitate maximă – 300 000 buc. pentru SCJUO

Reference number: 4208498 2021 137
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Mască de protecție FFP2 – acord-cadru pentru 24 de luni – cantitate minimă 75 000 buc., cantitate maximă – 300 000 buc. pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: in a cincea zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 540 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea:

— stationarul I al SCJUO

— stationarul II al SCJUO

— stationarul III al SCJUO

II.2.4)Description of the procurement:

Masca de protectie FFP2- acord cadru pentru 24 luni- cantitate minima 75.000 buc, cantitate maxima- 300.000 buc. pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri proprii

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia cu maximum 3 castigatori). Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:

— Manager, Dr. Duse Traian Adrian,

— Director Financiar-Contabil, Ec. Maghiar Marcel,

— Sef SAPCAT, ec. Iurcov Bogdan,

— Consilier juridic, Jr. Ghita-Socolan Roxana

Comisia de evaluare:

— As. med. pr. Rob Florin- Director de Ingrijiri

— As. med. pr. Prisca Constantin- As sef UPU-SMURD

— Ref. Demian Ascanio- SAPCAT

— Ing. Marzac Marian- SAPCAT

— As. med. pr. Groze Mariana- As sef. Ambulatoriu

NOTA! Operatorii economici vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, Declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016, impreuna cu DUAE.

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia maximum 3 castigatori).

Cerinta nr. 2 - Certificat emis de un organism acreditat (CE)- Modulul C2 pentru produsele ofertate si anume masca de protectie FFP2.

Documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia maximum 3 castigatori).

Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6) Limba de redactare a ofertei”;

Cerinta nr. 3: Implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor medicale SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau echivalent).

MODALITATEA DE INDEPLINIRE:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasati pe primele 3 locuri (în avand in vedere ca acordul cadru se va incheia maximum 3 castigatori), în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.

Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Se solicita experienta similara in valoare totala de 270.000 RON fara TVA(valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent) in produse similare cu obiectul acestei proceduri. Se pot prezenta de la 1 pana la 3 contracte pentru a dovedi experienta similara.

Avand in vedere ca produsele ce fac obiectul prezentei proceduri sunt materiale sanitare, legislatia in vigoare prevede obligativitatea detinerii de catre cei care le comercializeaza a urmatoarelor documente:

1) Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

NOTA: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare".

Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri, vor fi solicitate doar operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia maximum 3 castigatori).

Esantioane cu titlu gratuit ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante. In vederea confruntarii specificatiilor tehnice din propunerea tehnica si fisa tehnica a produsului se solicita ca esantioanele/mostrele sa se prezinte pana la data limita de depunere a ofertelor. Se va completa in acest sens DUAE.

Esantioanele trebuie sa fie trimise la sediul SCJUO, str. Republicii, nr. 37, etaj 4, Secretariat, Oradea, cu mentiunea „Esantioane- Anunr de participare nr. ...................- in atentia lui Demian Ascanio”.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Detalii privind operatorul economic se solicita experienta similara in valoare totala de 270.000 RON fara TVA(valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent) in produse similare cu obiectul acestei proceduri. Se pot prezenta de la 1 pana la 3 contracte pentru a dovedi experienta similara.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se solicita experienta similara in valoare totala de 270.000 RON fara TVA(valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent) in produse similare cu obiectul acestei proceduri. Se pot prezenta de la 1 pana la 3 contracte pentru a dovedi experienta similara.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate Cerinta nr. 5- Esantioane cu titlu gratuit ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante. In vederea confruntarii specificatiilor tehnice din propunerea tehnica si fisa tehnica a produsului se solicita ca esantioanele/mostrele sa se prezinte pana la data limita de depunere a ofertelor

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor medicale SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau echivalent).

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerinta nr. 2- Certificat emis de un organism acreditat (CE)- Modulul C2 pentru produsele ofertate si anume masca de protectie FFP2. Cerinta nr.3- se solicita experienta similara in valoare totala de 270.000 RON fara TVA(valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent) in produse similare cu obiectul acestei proceduri. Se pot prezenta de la 1 pana la 3 contracte pentru a dovedi experienta similara. Cerinta nr.4- Avand in vedere ca produsele ce fac obiectul prezentei proceduri sunt materiale sanitare, legislatia in vigoare prevede obligativitatea detinerii de catre cei care le comercializeaza a urmatoarelor documente: 1) Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cerinta nr.5- Se va completa in acest sens DUAE. Esantioanele trebuie sa fie trimise la sediul SCJUO, str. Republicii, nr. 37, etaj 4, Secretariat, Oradea, cu mentiunea „Esantioane- Anunr de participare nr. ...................- in atentia lui Demian Ascanio

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasati pe primele 3 locuri (în avand in vedere ca acordul cadru se va incheia maximum 3 castigatori), în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Cerinta nr. 1- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia maximum 3 castigatori). Cerinta nr. 2- Se va prezenta un certificat emis de un organism acreditat (CE)- Modulul C2 pentru produsele ofertate si anume masca de protectie FFP2. Documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia maximum 3 castigatori). Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6) Limba de redactare a ofertei”; Cerinta nr.3- se solicita experienta similara in valoare totala de 270.000 RON fara TVA(valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent) in produse similare cu obiectul acestei proceduri. Se pot prezenta de la 1 pana la 3 contracte pentru a dovedi experienta similara. Cerinta nr.4- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. NOTA: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare". Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri, vor fi solicitate doar operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca acordul cadru se va incheia maximum 3 castigatori).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2.In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SEAP in vederea departajarii ofertelor.

In cazul in care exista oferte clasate pe loc 2 sau loc 3 ce prezinta pret egal (avand in vedere ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 3(trei)), departajarea se va face pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II fara a schimba clasamentul initial.

3.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

4.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.

5.In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat.

6.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

7.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SICAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

8.Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta va rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.

9.Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Locul de livrare: 1) Magazia centrala: str. Louis Pasteur, nr.50.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Compartiment juridic
Postal address: Str. Republicii nr. 37
Town: Oradea
Postal code: 410475
Country: Romania
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259437750
Fax: +40 259417169
Internet address: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/03/2021