Diensten - 14945-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Tullnerbach: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 008-014945

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Marktgemeinde Tullnerbach
Hauptstraße 47
Tullnerbach
3013
Oostenrijk
Contactpersoon: Architekt Dipl.-Ing. Günther Hintermeier rB
Telefoon: +43 67674448643
E-mail: hintermeier@kstp.at
NUTS-code: AT12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tullnerbach.gv.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tullnerbach Bauvorhaben Hauptstraße 47a

Referentienummer: TB-715-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Generalplanervergabe“

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 540 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Niederösterreich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Generalplanervergabe für ein Gemeindebauvorhaben (Bekanntmachung über vergebene Aufträge)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verhandlungsverfahren mit einem Unternehmer im Anschluss an einen Wettbewerb

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 060-133188
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Generalplanerauftrag für ein Gemeindebauvorhaben (Bekanntmachung über bereits vergebene Aufträge)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ViA Ziviltechniker Kommanditgesellschaft
Lederergasse 14A/21
Wien
1080
Oostenrijk
NUTS-code: AT13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 540 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-663882-9110]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Rennbahnstraße 29
St. Pölten
3109
Oostenrijk
Telefoon: +43 2742/90590
E-mail: post@lvwg.noel.gv.at
Fax: +43 2742/90590/15540

Internetadres: http://www.lvwg.noe.gv.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
NÖ Schlichtungsstelle für öffentliche Aufträge
Landhausplatz 1
St. Pölten
3109
Oostenrijk
Telefoon: +43 27429005-12166
E-mail: post.lad1@noel.gv.at
Fax: +43 27429005-13610

Internetadres: www.noel.gv.at

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
NÖ Schlichtungsstelle für öffentliche Aufträge
Landhausplatz 1
St. Pölten
3109
Oostenrijk
Telefoon: +43 27429005-12166
E-mail: post.lad1@noel.gv.at
Fax: +43 27429005-13610

Internetadres: www.noel.gv.at

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019