Pakalpojumi - 14952-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Čehijas Republika-Jihlava: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2019/S 008-014952

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Kraj Vysočina
70890749
Žižkova 57
Jihlava
58733
Čehija
Kontaktpersona: Mgr. Lukáš Nezpěvák
Tālrunis: +420 221412611
E-pasts: lukas.nezpevak@ksd.cz
Fakss: +420 222254030
NUTS kods: CZ06

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.kr-vysocina.cz

Pircēja profila adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace

Atsauces numurs: EZAK 272/2018 OI
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro zadavatelem plánovaný investiční záměr „NEMOCNICE PELHŘIMOV P.O. – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU“, jejíž podrobná specifikace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „Investiční záměr“) a vykonávat inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby, autorský dozor stavby po dobu výstavby, jakož i další činnosti v rozsahu dle závazného návrhu smlouvy na veřejnou zakázku tvořícím přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 15 800 000.00 CZK
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ063
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro zadavatelem plánovaný investiční záměr „NEMOCNICE PELHŘIMOV P.O. – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU“, jejíž podrobná specifikace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „Investiční záměr“) a vykonávat inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby, autorský dozor stavby po dobu výstavby, jakož i další činnosti v rozsahu dle závazného návrhu smlouvy na veřejnou zakázku tvořícím přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 174-394662
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro. oddělení – projektová dokumentace

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
OBERMEYER HELIKA a.s.
60194294
Beranových 65
Praha 9
19921
Čehija
NUTS kods: CZ010
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 9 800 000.00 CZK
Līguma/daļas kopējā vērtība: 15 800 000.00 CZK
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
60455
Čehija
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@compet.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: www.uohs.cz

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
60455
Čehija
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@compet.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: www.uohs.cz

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
60455
Čehija
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@compet.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: www.uohs.cz

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/01/2019