Dienstleistungen - 14955-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Gniezno: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 008-014955

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
Gniezno
62-200
Polen
Kontaktstelle(n): Kinga Kokoszyńska-Tekień
Telefon: +48 614260486
E-Mail: ochronasrodowiska@gniezno.eu
Fax: +48 614260500
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.Gniezno.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna

Referenznummer der Bekanntmachung: WOŚ.O.271.1.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie miasta Gniezna, w których znajduje się co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec. Usługa odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych oraz lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 804 460.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
90512000
90513100
34928480
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418
Hauptort der Ausführung:

Miasto Gniezno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

1.2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na czas świadczenia usługi w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: do dnia 1.1.2019 r.

1.3. Dostawa pojemników na zmieszane odpady komunalne nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

1.4. Wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na czas świadczenia usługi w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów: pierwszy zestaw Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie żółtych worków o poj. 120l do selektywnego zbierania metali i tworzyw sztucznych do dnia 31.3.2019 r.

W terminie do dnia 31.3.2019 r. należy doposażyć właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych w dodatkowy pojemnik na odpady bio o pojemności do 240l, jeżeli wykażą takie zainteresowanie.

1.5. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej na czas świadczenia usługi w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: do dnia 1.1.2019 r.

1.6. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

1.7. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach zbiorowego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w miejscach wskazanych przez administratora/zarządcę najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

1.8. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: czas przystąpienia do realizacji usługi (działania interwencyjnego) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia miejsc przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 212-485662
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Urbis Sp. z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 24/25
Gniezno
62-200
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 018 518.52 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 804 460.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamowień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019