Pakalpojumi - 14955-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Gniezno: Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi

2019/S 008-014955

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
Gniezno
62-200
Polija
Kontaktpersona: Kinga Kokoszyńska-Tekień
Tālrunis: +48 614260486
E-pasts: ochronasrodowiska@gniezno.eu
Fakss: +48 614260500
NUTS kods: PL418

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.Gniezno.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna

Atsauces numurs: WOŚ.O.271.1.2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
90000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

1. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie miasta Gniezna, w których znajduje się co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec. Usługa odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych oraz lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 5 804 460.00 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90500000
90512000
90513100
34928480
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL418
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Miasto Gniezno

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

1.2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na czas świadczenia usługi w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: do dnia 1.1.2019 r.

1.3. Dostawa pojemników na zmieszane odpady komunalne nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

1.4. Wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na czas świadczenia usługi w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów: pierwszy zestaw Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie żółtych worków o poj. 120l do selektywnego zbierania metali i tworzyw sztucznych do dnia 31.3.2019 r.

W terminie do dnia 31.3.2019 r. należy doposażyć właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych w dodatkowy pojemnik na odpady bio o pojemności do 240l, jeżeli wykażą takie zainteresowanie.

1.5. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej na czas świadczenia usługi w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: do dnia 1.1.2019 r.

1.6. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

1.7. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach zbiorowego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w miejscach wskazanych przez administratora/zarządcę najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

1.8. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: czas przystąpienia do realizacji usługi (działania interwencyjnego) / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: termin wyposażenia miejsc przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów / Svērums: 20
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 212-485662
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
02/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Urbis Sp. z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 24/25
Gniezno
62-200
Polija
NUTS kods: PL418
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 6 018 518.52 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 5 804 460.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamowień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587801

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587801

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019