Dienstleistungen - 14956-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Betrieb von Parkplätzen und Parkhäusern

2019/S 008-014956

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polen
Kontaktstelle(n): Renata Woźniak
Telefon: +48 422726435
E-Mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726435
NUTS-Code: PL711

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdit.uml.lodz.pl

I.1)Name und Adressen
Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polen
E-Mail: komunalny@uml.lodz.pl
NUTS-Code: PL711

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdit.uml.lodz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDiT-DZ.3321.39.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63712400
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022.

Przedmiot zamówienia polega na realizacji dwóch zadań.

1.1. Zadanie 1 - wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania (dalej: SPP) w Łodzi w urządzenia parkingowe /parkomaty/, brakujące oznakowanie pionowe wyznaczające obszar SPP i zlokalizowane w nim miejsca do płatnego postoju oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem,

1.2. Zadanie 2 – letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie SPP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Zadania 2” oraz w Tomie III SIWZ – „Formularz aktu umowy”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 19 064 515.16 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
30231100
38730000
45233290
50000000
51214000
51610000
64210000
71330000
79941000
90611000
90620000
90630000
90612000
90600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
Hauptort der Ausführung:

Miasto Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022. Przedmiot zamówienia polega na realizacji dwóch zadań.

1.1. Zadanie 1 - wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (zwanej dalej SPP) w urządzenia parkingowe /parkomaty/, brakujące oznakowanie pionowe wyznaczające obszar SPP i zlokalizowane w nim miejsca do płatnego postoju oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem.

1.2. Zadanie 2 – letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie SPP.

a) Rodzaje usług świadczonych w ramach utrzymania letniego:

1. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń

2. Usuwanie liści

3. Zmiatanie miejsc postojowych

4. Zmywanie miejsc postojowych

b) Rodzaje usług świadczonych w ramach utrzymania zimowego: 1. Zapobieganie i zwalczanie śliskości 2. Odśnieżanie miejsc postojowych 3. Oczyszczanie cykliczne zimowe 4. Wszelkie czynności związane z letnim oczyszczaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Zadania 2” oraz w Tomie III SIWZ

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:

a) sprawdzaniu opłat wnoszonych przez kierowców za postój pojazdu w SPP,

— zgłaszaniu zamawiającemu braków w oznakowaniu SPP

Były wykonywane przez co najmniej 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

b) nadzorze nad stanem technicznym parkomatów i terminali mobilnych,

— konserwacji urządzeń,

— bieżącej naprawie usterek,

— uzupełnianiu papieru do drukowania biletów,

— interwencji w przypadku zgłoszeń awarii przez użytkowników były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

c) udzielaniu kierowcom informacji na temat funkcjonowanie SPP (telefonicznie i w rozmowach bezpośrednich);

— przyjmowaniu reklamacji od kierowców i przekazywaniu pism zamawiającemu,

— drukowaniu raportów z przeprowadzonych kontroli, przygotowywaniu ich do wysyłki, kopertowaniu i przekazywaniu operatorowi pocztowemu,

— nadzorze nad terminowością i przebiegiem wybiórki gotówki z parkomatów,

— nadzorze nad pracą kontrolerów i serwisantów

Były wykonywane przez co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.2.Tomu I SIWZ oraz w Tomie III SIWZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29a Ustawy

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia

4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz załącznikach do nich stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane (...) Ze względu na ograniczona ilość znaków Zamawiający informuje,że pozostałe informacje znajdują się w pkt 3.5. Tomu I SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ilość kontroli każdego odcinka SPP w ciągu każdego dnia funkcjonowania SPP / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 184-416457
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
City Parking Group Spółka Akcyjna
ul. Budowlanych 3
Grudziądz
86-300
Polen
Telefon: +48 56643002
E-Mail: centrala@citypg.pl
Fax: +48 566430022
NUTS-Code: PL616
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 28 376 215.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 19 064 515.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wykonanie podstaw pod parkomaty oraz elementów oznakowania, dostawa elementów parkomatów oraz sprzętu IT, uslugi teleinformatyczne, przesył danych, utrzymania danych na serwerach, transport, przeliczenie gotówki, rozliczenie transakcji pł. Kartą, pobór opłat telefonem komorkowym, usługi sprzątania (letnie i zimowe)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7. i 23.8. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019