Pakalpojumi - 14956-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Łódź: Autostāvvietu ekspluatācija

2019/S 008-014956

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polija
Kontaktpersona: Renata Woźniak
Tālrunis: +48 422726435
E-pasts: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Fakss: +48 422726435
NUTS kods: PL711

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.zdit.uml.lodz.pl

I.1)Nosaukums un adreses
Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polija
E-pasts: komunalny@uml.lodz.pl
NUTS kods: PL711

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.zdit.uml.lodz.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022

Atsauces numurs: ZDiT-DZ.3321.39.2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
63712400
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022.

Przedmiot zamówienia polega na realizacji dwóch zadań.

1.1. Zadanie 1 - wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania (dalej: SPP) w Łodzi w urządzenia parkingowe /parkomaty/, brakujące oznakowanie pionowe wyznaczające obszar SPP i zlokalizowane w nim miejsca do płatnego postoju oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem,

1.2. Zadanie 2 – letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie SPP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Zadania 2” oraz w Tomie III SIWZ – „Formularz aktu umowy”.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 19 064 515.16 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
30200000
30231100
38730000
45233290
50000000
51214000
51610000
64210000
71330000
79941000
90611000
90620000
90630000
90612000
90600000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL711
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Miasto Łódź

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022. Przedmiot zamówienia polega na realizacji dwóch zadań.

1.1. Zadanie 1 - wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (zwanej dalej SPP) w urządzenia parkingowe /parkomaty/, brakujące oznakowanie pionowe wyznaczające obszar SPP i zlokalizowane w nim miejsca do płatnego postoju oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem.

1.2. Zadanie 2 – letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie SPP.

a) Rodzaje usług świadczonych w ramach utrzymania letniego:

1. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń

2. Usuwanie liści

3. Zmiatanie miejsc postojowych

4. Zmywanie miejsc postojowych

b) Rodzaje usług świadczonych w ramach utrzymania zimowego: 1. Zapobieganie i zwalczanie śliskości 2. Odśnieżanie miejsc postojowych 3. Oczyszczanie cykliczne zimowe 4. Wszelkie czynności związane z letnim oczyszczaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Zadania 2” oraz w Tomie III SIWZ

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:

a) sprawdzaniu opłat wnoszonych przez kierowców za postój pojazdu w SPP,

— zgłaszaniu zamawiającemu braków w oznakowaniu SPP

Były wykonywane przez co najmniej 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

b) nadzorze nad stanem technicznym parkomatów i terminali mobilnych,

— konserwacji urządzeń,

— bieżącej naprawie usterek,

— uzupełnianiu papieru do drukowania biletów,

— interwencji w przypadku zgłoszeń awarii przez użytkowników były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

c) udzielaniu kierowcom informacji na temat funkcjonowanie SPP (telefonicznie i w rozmowach bezpośrednich);

— przyjmowaniu reklamacji od kierowców i przekazywaniu pism zamawiającemu,

— drukowaniu raportów z przeprowadzonych kontroli, przygotowywaniu ich do wysyłki, kopertowaniu i przekazywaniu operatorowi pocztowemu,

— nadzorze nad terminowością i przebiegiem wybiórki gotówki z parkomatów,

— nadzorze nad pracą kontrolerów i serwisantów

Były wykonywane przez co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.2.Tomu I SIWZ oraz w Tomie III SIWZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29a Ustawy

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia

4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz załącznikach do nich stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane (...) Ze względu na ograniczona ilość znaków Zamawiający informuje,że pozostałe informacje znajdują się w pkt 3.5. Tomu I SIWZ.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Ilość kontroli każdego odcinka SPP w ciągu każdego dnia funkcjonowania SPP / Svērums: 40
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 184-416457
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
31/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
City Parking Group Spółka Akcyjna
ul. Budowlanych 3
Grudziądz
86-300
Polija
Tālrunis: +48 56643002
E-pasts: centrala@citypg.pl
Fakss: +48 566430022
NUTS kods: PL616
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 28 376 215.50 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 19 064 515.16 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Wykonanie podstaw pod parkomaty oraz elementów oznakowania, dostawa elementów parkomatów oraz sprzętu IT, uslugi teleinformatyczne, przesył danych, utrzymania danych na serwerach, transport, przeliczenie gotówki, rozliczenie transakcji pł. Kartą, pobór opłat telefonem komorkowym, usługi sprzątania (letnie i zimowe)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587700

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7. i 23.8. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587700

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019