TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lavori - 149634-2018

06/04/2018    S67    - - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata 

Danimarca-Copenaghen: Lavori di costruzione

2018/S 067-149634

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Metroselskabet I/S
30823699
Metroselskabet 5
København S
2300
Danimarca
E-mail: procurement@m.dk
Codice NUTS: DK0

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.m.dk

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Cityringen – Kontrakt T7 – Hovedentreprise – Transfertunnel Kh - Københavns Hovedbanegård

Numero di riferimento: OMS-T7
II.1.2)Codice CPV principale
45000000
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Entreprisekontrakt for udførelse af en transfertunnel, som skal forbinde den kommende Cityring metrostation til Københavns Hovedbanegård, samt en elevator fra perrontunnel til bagagecenter.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234125
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01
Luogo principale di esecuzione:

Københavns Hovedbanegård.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Metroselskabet har siden 2010 været i gang med at anlægge den nye metrolinje Cityringen. Cityringen indeholder 17 nye stationer, heraf én ved Københavns Hovedbanegård, som forventes at blive Danmarks største station når Cityringen åbner.

Nærværende entreprisekontrakt vedrører udførelse af en transfertunnel, som skal forbinde den kommende metrostation med Københavns Hovedbanegård, samt en ny elevator fra perrontunnellen til bagagecenteret. Opgaven udføres i en samlet hovedentreprise som indeholder arbejder for nedrivning, byggegrubeindfatning, jordarbejder, grundvandssænkning, monitering, beton, stål, aptering, EL- og elevatorarbejde.

Store dele af arbejdet vil blive udført tæt på eksisterende jernbanespor, som er i drift under hele anlægsperioden. Metrostationens totalentreprenør Copenhagen Metro Team (CMT) vil arbejde parallelt i nærheden af byggepladsen for nærværende entreprise. Metroselskabet vil stå for afklaring af grænseflader til CMT.

II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Der vil være sociale klausuler i kontrakten, som vil fremgå af udbudsmaterialet.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 118-237805
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Cityringen – Kontrakt T7 – Hovedentreprise – Transfertunnel Kh - Københavns Hovedbanegård

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/03/2018
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Aarsleff Bane & Anlæg I/S
34220271
Hasselager Allé 5
Viby J
8260
Danimarca
Codice NUTS: DK
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Aarsleff Bane & Anlæg I/S
34220271
Hasselager Allé 5
Viby J
8260
Danimarca
Codice NUTS: DK
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danimarca
Tel.: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 35291001

Indirizzo Internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

I henhold til Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danimarca
Tel.: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Indirizzo Internet: http://www.kfst.dk/

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
05/04/2018