Dienstleistungen - 14970-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsergebnisse - Nicht offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Beratungsdienste von Architekten

2019/S 008-014970

Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Stolichna obshtina — napravlenie „Arhitektura i gradoustroystvo“
000696327
ul. Serdika No. 5
Sofiya
1000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): arh. Nikolay Kamenov
Telefon: +359 29238299
E-Mail: op@sofia-agk.com
Fax: +359 29806741
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sofia-agk.com

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=102662&companyId=20914

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: архитектура и градоустройство

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71210000
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Участниците в конкурса следва да разработят концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София. Конкурсът се провежда за придобиване на концептуален проект — основа за изработка на бъдещите проекти. На участника, класиран от журито на първо място, ще се изпрати покана за участие в преговори за възлагане на общ. поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Ако класираният на първо място не приеме поканата и се откаже от участие в договарянето, покана се отправя до класирания на второ място. В случай че класираните на първо и второ място участници се откажат от участие в договарянето, възложителят прекратява процедурата. Възложителят Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за проектиране на инвестиционния проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва един от двата концептуални проекта, класирани на първо или на второ място.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs
Nichtoffen
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Критерият за оценяване на конк. проекти е оптимално съотношение качество/цена.

Оценката на конк. проекти се извършва по сл. показатели със съответната относителна тежест в комплексната оценка, както следва:

— показатели, вкл. качествени, екологични и социални аспекти, с относителна тежест 90,

— прогнозна стойност за реализация на строителството с относителна тежест 10.

П1 „Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение“;

П2 „Целесъобразност на функционалната структура“;

П3 „Исторически континюитет“;

П4 „Пространствен интегритет;

П5 „Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности“;

П6 „Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство“;

П7 „Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес“;

П8 „Устойчивост на предложените материали“;

П9 „Възможност за етапна реализация“.

Общата оценка на участника по показателите, вкл. качествени, екологични и социални аспекти, се изчислява по сл. формула: ТЕ=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9, като максималният брой точки, който може да получи 1 участник, е 90.

Показател „Прогнозна стойност за реализация на строителството“ се оценява по сл. формула: ПСт =(ПСт. мин./ПСт. участ.)x10, където:

ПСт. мин. — предложената най-ниска стойност за реализация сред допуснатите участници;

ПСт. участ. — предложената стойност за реализация на съответния участник.

Комплексната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: КО=ТЕ+ПСт, като максималният брой точки, който може да получи 1 участник, е 100.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 178-403911

Abschnitt V: Wettbewerbsergebnisse

Der Wettbewerb endete ohne Vergabe: ja
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Preis wird/Die Preise werden nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 197, ал. 1, т. 7

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2019