Diensten - 14970-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Resultaten van prijsvragen voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Architectonische adviezen

2019/S 008-014970

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina — napravlenie „Arhitektura i gradoustroystvo“
000696327
ul. Serdika No. 5
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: arh. Nikolay Kamenov
Telefoon: +359 29238299
E-mail: op@sofia-agk.com
Fax: +359 29806741
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia-agk.com

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=102662&companyId=20914

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: архитектура и градоустройство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71210000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Участниците в конкурса следва да разработят концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“, гр. София. Конкурсът се провежда за придобиване на концептуален проект — основа за изработка на бъдещите проекти. На участника, класиран от журито на първо място, ще се изпрати покана за участие в преговори за възлагане на общ. поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Ако класираният на първо място не приеме поканата и се откаже от участие в договарянето, покана се отправя до класирания на второ място. В случай че класираните на първо и второ място участници се откажат от участие в договарянето, възложителят прекратява процедурата. Възложителят Столична община има право да проведе процедура по избор на изпълнител за проектиране на инвестиционния проект (фаза технически проекти и фаза работен проект), като използва един от двата концептуални проекта, класирани на първо или на второ място.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Критерият за оценяване на конк. проекти е оптимално съотношение качество/цена.

Оценката на конк. проекти се извършва по сл. показатели със съответната относителна тежест в комплексната оценка, както следва:

— показатели, вкл. качествени, екологични и социални аспекти, с относителна тежест 90,

— прогнозна стойност за реализация на строителството с относителна тежест 10.

П1 „Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение“;

П2 „Целесъобразност на функционалната структура“;

П3 „Исторически континюитет“;

П4 „Пространствен интегритет;

П5 „Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности“;

П6 „Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство“;

П7 „Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес“;

П8 „Устойчивост на предложените материали“;

П9 „Възможност за етапна реализация“.

Общата оценка на участника по показателите, вкл. качествени, екологични и социални аспекти, се изчислява по сл. формула: ТЕ=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9, като максималният брой точки, който може да получи 1 участник, е 90.

Показател „Прогнозна стойност за реализация на строителството“ се оценява по сл. формула: ПСт =(ПСт. мин./ПСт. участ.)x10, където:

ПСт. мин. — предложената най-ниска стойност за реализация сред допуснатите участници;

ПСт. участ. — предложената стойност за реализация на съответния участник.

Комплексната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: КО=ТЕ+ПСт, като максималният брой точки, който може да получи 1 участник, е 100.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-403911

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: ja
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
Er zijn geen prijzen toegekend
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 7

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019