Usluge - 149730-2018

06/04/2018    S67    - - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Rijeka: Usluge tehničkog projektiranja

2018/S 067-149730

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Energo d.o.o. Rijeka
99393766301
Dolac 14
Rijeka
51000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Slavica Šćulac Strenja, dipl. oec.
Telefon: +385 51564437/+385 51564520/+385 51564442
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefaks: +385 51564452
NUTS kod: HR031

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.energo.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0008558
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada Izvedbenog projekta zamjene dijela magistralnih cjevovoda toplovodnog sustava Grada Rijeke primjenom tehnologije predizoliranih cijevi

Referentni broj: 600-41-18/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada Izvedbenog projekta zamjene dijela magistralnih cjevovoda toplovodnog sustavi Grada Rijeke primjenom tehnologije predizoliranih cijevi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ponuditelj se obvezuje predmetni projekt dostaviti Naručitelju na adresu Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada Izvedbenog projekta zamjene dijela magistralnih cjevovoda toplovodnog sustavi Grada Rijeke primjenom tehnologije predizoliranih cijevi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Projekt će se financirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Temats
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Način dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjeta sposobnosti).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, kojim dokazuje sposobnost iz točke 4.1.1.

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

— ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

7.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke na iznos od 10 000,00 HRK (deset tisuća), s klauzulom „plativo na prvi poziv“ i „bez prava prigovora“. Garancija banke mora biti bezuvjetna s važenjem minimalno do isteka roka valjanosti ponude.

7.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani Ponuditelj dužan je prilikom sklapanja ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ugovora u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice, koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17) odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17) i odredbama Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13,93/14, 55/16, 73/17), u visini od 10 % (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a) s važenjem minimalno 30 (trideset) dana od dana isteka ugovora.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Naručitelj će uredno izvršene usluge platiti na temelju ispostavljenog računa/situacije za pružene usluge i zapisnika/izvješća, prema ugovorenim cijenama, a u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ovjere računa od strane ovlaštene osobe Naručitelja.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/04/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/04/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Poslovni sustavi d.o.o. Milutina Barača 19, HR-51000 Rijeka, u prostoriji Odjela za javnu nabavu, II. kat.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 406. ZJN 2016, u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/04/2018