Diensten - 14980-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg

2019/S 008-014980

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 223-510607)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 56
Praha
140 00
Tsjechië
Contactpersoon: Kateřina Horáková, DiS.
Telefoon: +420 549133069
E-mail: katerina.horakova@rsd.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rsd.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D1 Rohlenka vlevo - provozování odpočívky

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cílem zakázky je zajištění potřeby odpočinku pro uživatele dálnice na levostranné odpočívce D1 Rohlenka v km 207. Zakázkou budou zajišťovány základní hygienické podmínky (provoz a údržba automatických toalet). Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás, pro zajištění jejich funkčnosti budou vybudovány potřebné inženýrské sítě. V rámci zakázky bude odpočívka osazena stoly s lavicemi. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství, včetně rozmístění odpadkových košů. V rámci zakázky je řešen i úklid celé odpočívky.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 223-510607

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: