Diensten - 14985-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Wadebridge: Machines en uitrusting voor de bouw

2019/S 008-014985

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 005-007163)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Corserv Ltd
09598549
Room 28 Higher Trenant Road
Wadebridge
PL27 6TW
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Gemma Parker
Telefoon: +44 1872324560
E-mail: gemma.parker@corservltd.co.uk
NUTS-code: UKK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.corservltd.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.corservltd.co.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Hire of Non Operated Medium and Large Plant

Referentienummer: DN377767
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Hire of non operated medium and large plant.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-007163

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Description of the procurement
In plaats van:

The evaluation criteria will be based on 80 % Price and 20 % Quality.

Te lezen:

The evaluation criteria will be based on 70 % Price and 30 % Quality.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: