Diensten - 14990-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Garwolin: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 008-014990

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 001-000658)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Garwolin
ul. Mazowiecka 16
Garwolin
08-400
Polen
Contactpersoon: Gmina Garwolin, ul. Mazowiecka 16
Telefoon: +48 256820560
E-mail: urzad@garwolin-gmina.pl
NUTS-code: PL925

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.garwolin-gmina.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

Referentienummer: TIP.271.71.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000658

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 04/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 05/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 04/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 05/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: