Услуги - 150011-2020

30/03/2020    S63

Люксембург-Люксембург: Концепция, реализация и опериране на информационни решения на Съда на Европейския съюз

2020/S 063-150011

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
Електронна поща: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.curia.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концепция, реализация и опериране на информационни решения на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази обществена поръчка включва предоставянето на следните услуги:

— анализ и концепция за информационни решения (нови или развиване на съществуващи);

— подробна техническа спецификация на информационни решения (нови или развиване на съществуващи) на базата на досие с концепция;

— реализация на информационни решения (нови или развиване на съществуващи) (на базата на файл с концепция и подробни технически спецификации);

— корекция на грешки в работата на информационните решения и помощ на ниво 3;

— хомологиране на информационни решения (нови или развиване на съществуващи);

— управление на рамката за развитие;

— помощ на ниво 1 и 2 за потребителите (Helpdesk електронно, мобилно, по телефона);

— експлоатация на инфраструктурите на Съда (включително мрежи и мултимедия);

— телефонна централа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Операции и помощ за потребителя

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72710000 Услуги, свързани с локални мрежи
72720000 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние
72611000 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи
71311300 Технически препоръки и консултации по изграждане на инфраструктура
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— helpdesk,

— управление на инфраструктури,

— телефонна централа,

— помощ и инфраструктура при поискване,

— мултимедийна помощ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: План за гарантиране на качеството / Тежест: 48 %
Критерий за качество - Име: Индикатори за ниво на услуги / Тежест: 10 %
Критерий за качество - Име: План за осигуряване на качество за фазите по поемане и възстановяване / Тежест: 2%
Цена - Тежест: 40%
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-18/025
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Операции и помощ за потребителя

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: CTG IT Solutions SA
Пощенски адрес: ZA de Bourmicht — 7 rue des Mérovingiens
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-8070
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ATOS Luxembourg PSF SA
Пощенски адрес: 17, rue Edmond Reuter
Град: Contern
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-5326
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Sword Technologies SA
Пощенски адрес: 2, rue d'Arlon
Град: Windhof
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-8399
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 28 000 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 8 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67000
Държава: Франция
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вие можете да подадете до възлагащия орган всякакви съображения относно процедурата по възлагане, като използвате средствата за връзка в раздел I.1).

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на две години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж.: http://www.ombudsman.europa.eu).

В рамките на два месеца от обявлението на решението за възлагане, Вие можете да стартирате действие за отмяна на решението за възлагане. Всяко запитване, което може да направите и всеки отговор от нас, или всяка жалба за лошо управление, няма да представлява нито причина, нито ще окаже влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в раздел VI.4.1).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2020