Servicii - 150011-2020

30/03/2020    S63

Luxemburg-Luxemburg: Proiectarea, implementarea și activitățile privind soluțiile informatice ale Curții de Justiție

2020/S 063-150011

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
E-mail: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectarea, implementarea și activitățile privind soluțiile informatice ale Curții de Justiție

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract este furnizarea următoarelor servicii:

— analiza și proiectarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente);

— specificația tehnică detaliată a soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente) pe baza unui dosar de proiectare;

— realizarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente) (pe baza unui dosar de proiectare și a unor specificații tehnice detaliate);

— corectarea erorilor de operare a soluțiilor informatice și suport de nivelul 3;

— omologarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente);

— gestionarea cadrului de dezvoltare;

— suport de nivelul 1 și 2 pentru utilizatori (serviciu de asistență informatică, mobilă, telefonică);

— exploatarea infrastructurilor Curții (inclusiv rețele și multimedia);

— servicii de centrală telefonică.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 30 000 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Operațiuni și asistență pentru utilizatori

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72710000 Servicii de reţele locale
72720000 Servicii de reţele la mare distanţă
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
71311300 Servicii de consultanţă în infrastructură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— birou de asistență,

— operarea infrastructurilor,

— servicii de centrală telefonică,

— asistență și infrastructură la cerere,

— asistență multimedia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Planul de asigurare a calității / Pondere: 48 %
Criteriu privind calitatea - Nume: Indicatori privind nivelul serviciilor / Pondere: 10 %
Criteriu privind calitatea - Nume: Planul de asigurare a calității pentru fazele de preluare și retur / Pondere: 2 %
Prețul - Pondere: 40 %
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-18/025
Lot nr.: 3
Titlu:

Operațiuni și asistență pentru utilizatori

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CTG IT Solutions SA
Adresă: ZA de Bourmicht — 7 rue des Mérovingiens
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-8070
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ATOS Luxembourg PSF SA
Adresă: 17, rue Edmond Reuter
Localitate: Contern
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-5326
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Sword Technologies SA
Adresă: 2, rue d'Arlon
Localitate: Windhof
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-8399
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 28 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 8 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă, utilizând mijloacele de contact indicate în secțiunea I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de doi ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu).

În termen de două luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate introduce o acțiune în anulare a deciziei de atribuire. Orice cerere adresată autorității contractante și orice răspuns din partea acesteia sau orice plângere privind administrarea necorespunzătoare nu va avea ca scop sau ca efect suspendarea termenului-limită pentru introducerea unei acțiuni în anulare sau deschiderea unei noi perioade pentru introducerea unei acțiuni în anulare. Organismul competent pentru audierea procedurilor de anulare este indicat în secțiunea VI.4.1).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2020