Služby - 150011-2020

30/03/2020    S63

Luxembursko-Luxemburg: Návrh, zavedenie a prevádzkovanie IT riešení Dvora audítorov

2020/S 063-150011

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
E-mail: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Návrh, zavedenie a prevádzkovanie IT riešení Dvora audítorov

Referenčné číslo: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je poskytovanie týchto služieb:

– analýza a návrh (nových alebo vylepšených existujúcich) IT riešení;

– podrobná technická špecifikácia (nových alebo vylepšených existujúcich) IT riešení na základe dokumentácie k návrhu;

– zavedenie (nových alebo vylepšených existujúcich) IT riešení (na základe dokumentácie k návrhu a podrobných technických špecifikácií);

– oprava funkčných nedostatkov IT riešení a podpora úrovne 3;

– homologizácia (nových alebo vylepšených existujúcich) IT riešení;

– riadenie rozvojového rámca;

– podpora úrovne 1 a 2 pre používateľov (technická podpora v oblasti IT, mobilná, telefonická technická podpora – helpdesk);

– prevádzkovanie infraštruktúr Dvora audítorov (vrátane sietí a multimédií);

– telefónna ústredňa.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 30 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prevádzka a používateľská podpora

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72710000 Služby pre lokálne siete LAN
72720000 Služby pre siete typu WAN
72611000 Technické počítačové podporné služby
71311300 Poradenské služby pre oblasť infraštruktúry
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

– helpdesk,

– prevádzka infraštruktúr,

– telefónna ústredňa,

– podpora a infraštruktúra na požiadanie,

– asistenčné služby týkajúce sa multimédií.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Plán zabezpečenia kvality / Relatívna váha: 48 %
Kritérium kvality - Názov: Ukazovatele úrovne služieb / Relatívna váha: 10 %
Kritérium kvality - Názov: Plán zabezpečenia pre fázu pomoci a obnovy / Relatívna váha: 2 %
Cena - Relatívna váha: 40 %
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ-PROC-18/025
Časť č.: 3
Názov:

Prevádzka a používateľská podpora

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
03/03/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: CTG IT Solutions SA
Poštová adresa: ZA de Bourmicht — 7 rue des Mérovingiens
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-8070
Štát: Luxembursko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: ATOS Luxembourg PSF SA
Poštová adresa: 17, rue Edmond Reuter
Mesto/obec: Contern
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-5326
Štát: Luxembursko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Sword Technologies SA
Poštová adresa: 2, rue d'Arlon
Mesto/obec: Windhof
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-8399
Štát: Luxembursko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 28 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 8 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Štát: Francúzsko

Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa obstarávacieho konania môžete predložiť verejnému obstarávateľovi použitím kontaktných údajov uvedených v oddiele I.1).

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu).

Do 2 mesiacov od oznámenia rozhodnutia o pridelení zákazky môžete podať odvolanie na anulovanie tohto rozhodnutia. Žiadna vami podaná žiadosť, ani akákoľvek naša odpoveď či sťažnosť týkajúca sa nesprávneho úradného postupu nebude mať za cieľ, ani nebude mať žiadny vplyv na prerušenie lehoty na podanie odvolania na anulovanie, ani na začatie novej lehoty na podanie odvolania na anulovanie. Orgán zodpovedný za konanie na anulovanie rozhodnutia je uvedený v oddiele VI.4.1).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/03/2020