Dienstleistungen - 15004-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen im Gartenbau

2019/S 008-015004

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 249-575778)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Hoża 13 a
Warszawa
00-528
Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Mycko
Telefon: +48 222774200
E-Mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Fax: +48 222774201
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zzw.waw.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej

Referenznummer der Bekanntmachung: 120/PN/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 249-575778

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach jednej lub kilku umów wykonywał lub wykonuje:

— przez okres kolejnych co najmniej 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018, poz.1614 ze zm.), obejmujące minimum pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:

Dla części I – 400 000,00 PLN brutto

Dla części II – 400 000,00 PLN brutto

— przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, w ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie w obrębie jednej gminy, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości na terenach ogólnodostępnych o powierzchni minimum 200 ha, za kwotę nie mniejszą niż:

Dla części I – 800 000,00 PLN brutto

Dla części II – 800 000,00 PLN brutto

Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach jednej lub kilku umów wykonywał lub wykonuje:

— przez okres kolejnych co najmniej 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018, poz. 1614 ze zm.), obejmujące minimum pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:

Dla części I – 400 000,00 PLN brutto

Dla części II – 400 000,00 PLN brutto

— ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie w obrębie jednej gminy, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie nie mniejszej niż 200 ha za kwotę nie mniejszą niż:

Dla części I – 800 000,00 PLN brutto

Dla części II – 800 000,00 PLN brutto

Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: