Pakalpojumi - 15008-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Opole: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2019/S 008-015008

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 245-561297)

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
530546013
ul. Firmowa 1
Opole
45-594
Polija
Kontaktpersona: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgórzec
Tālrunis: +48 774697400
E-pasts: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Fakss: +48 774697402
NUTS kods: PL524

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.mzd-opole.logintrade.net

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kole...

Atsauces numurs: NP.260.65.2018.P
II.1.2)Galvenās CPV kods
71520000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”.

Celem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektowaniem, realizacją i wdrożeniem Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 245-561297

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Teksta labojuma vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Tekstu:

b) wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi której zakres obejmował:1. Opracowanie co najmniej 1 programu funkcjonalno-użytkowego lub 1 dokumentacji projektowej Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), która obejmowała budowę lub przebudowę lub doposażenie minimum 15 sygnalizacji świetlnych wpiętych do systemu sterowania ruchem, oraz2. Pełnienie: funkcji Inżyniera Kontraktu lub nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego nad co najmniej 1 zakończonym projektem (dla którego wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru końcowego) o wartości minimum 10 000 000 zł brutto obejmującym budowę lub przebudowę lub rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego.

Przez budowę Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) należy rozumieć system w skład którego wchodzą następujące elementy:

a) wdrożenie systemu sterowania ruchem wraz z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego na co najmniej 15 sygnalizacjach świetlnych wraz z budową lub przebudową lub doposażeniem co najmniej 15 skrzyżowań wpiętych do systemu sterowania ruchem;

b) instalację systemu monitoringu wizyjnego na co najmniej 10 skrzyżowaniach;

c) instalacja tablic zmiennej treści w ilości min. 2 sztuk.

Elementy systemu wskazane powyżej w lit. a-c) należy rozumieć jako wymagania minimalne.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 1-2 w 1 zadaniu lub 2 oddzielnych zadaniach.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

Lasīt šādi:

b) wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi której zakres obejmował:

1. opracowanie co najmniej 1 programu funkcjonalno-użytkowego lub 1 dokumentacji projektowej Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), która obejmowała budowę lub przebudowę lub doposażenie minimum 15 sygnalizacji świetlnych wpiętych do systemu sterowania ruchem, oraz

2. pełnienie: funkcji Inżyniera Kontraktu lub nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego nad co najmniej 1 zakończonym projektem (dla którego wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru końcowego) o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto obejmującym budowę lub przebudowę lub rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego.

Przez budowę Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) należy rozumieć system w skład którego wchodzą następujące elementy:

a) wdrożenie systemu sterowania ruchem wraz z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego na co najmniej 15 sygnalizacjach świetlnych wraz z budową lub przebudową lub doposażeniem co najmniej 15 skrzyżowań wpiętych do systemu sterowania ruchem;

b) instalację systemu monitoringu wizyjnego na co najmniej 10 skrzyżowaniach;

c) instalacja tablic zmiennej treści w ilości min. 2 sztuk.

Zamawiający uzna również doświadczenie Wykonawcy, który przeprowadził instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, umożliwiające wyświetlanie tekstu o dowolnej długości i szerokości oraz wyświetlanie plików graficznych o odpowiedniej rozdzielczości w ilości min. 2 sztuk, za równoważne do zapisów SIWZ lit. c wskazanych powyżej - instalacji tablic zmiennej treści w ilości min. 2 sztuk, pod warunkiem, iż stanowiły one integralną część budowy Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS)

Elementy systemu wskazane powyżej w lit. a-c) należy rozumieć jako wymagania minimalne.Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 1-2 w 1 zadaniu lub 2 oddzielnych zadaniach.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 uPzp) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

VII.2)Cita papildu informācija:

Pozostałe zapisy Sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian