Tjänster - 150092-2017

21/04/2017    S78

Belgien-Bryssel: Genomförande av EU:s utsläppshandelssystem: analys av nationella åtgärder med avseende på artikel 21 i direktivet om EU:s utsläppshandelssystem

2017/S 078-150092

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Climate Action, SRD.2 — Finance
Postadress: BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2429
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Genomförande av EU:s utsläppshandelssystem: analys av nationella åtgärder med avseende på artikel 21 i direktivet om EU:s utsläppshandelssystem

Referensnummer: CLIMA.C.2/SER/2017/0005.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Stöd till GD Klimatpolitik för att upprätthålla ett effektivt genomförande av artikel 21 i direktivet om EU:s utsläppshandelssystem (emissions trading scheme – ETS). Särskild uppmärksamhet krävs för översynen av nationella rapporter avseende artikel 21 som årligen lämnas in av EU:s 28 medlemsstater, Island, Liechtenstein och Norge om dessas tillämpning av direktivets krav. Tjänsten beräknas omfatta nationella rapporter som lämnas in 2017 och 2018. Det huvudsakliga resultatet varje år kommer att vara en detaljerad teknisk översyn av de nationella rapporterna. Genom tjänsten kommer även ytterligare kvalitetskontroll av de nationella inlämningarna samt rekommendationer om nödvändiga förbättringar att tillhandahållas.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Enskilt kontrakt på 21 månader som omfattar ett tjänstekrav för nationella rapporter, avseende artikel 21, som lämnas in 2017 och återigen för nationella rapporter, avseende artikel 21, som lämnas in 2018 (total budget på 150 000 EUR).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 21
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Life.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 040-072305
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/06/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/06/2017
Lokal tid: 10:30
Plats:

avenue de Beaulieu 5, Room D, 1160 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts). Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till clima-tenders@ec.europa.eu

Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

I enlighet med artikel 134.1 e i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28.10.2015 (budgetförordningen) kommer den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga kontraktet att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande för ytterligare tjänster (utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller byggentreprenader som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader som av samma upphandlande myndighet tilldelats samma ekonomiska aktör i ett ursprungligt kontrakt, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader är i överensstämmelse med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga kontraktet tilldelades efter offentliggörande av ett meddelande om upphandling, i enlighet med punkt 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges i punkt I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/04/2017