Diensten - 15011-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

2019/S 008-015011

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 006-009626)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Contactpersoon: Renata Bednarska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefoon: +48 126303372
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.malopolska.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Analiza sytuacji rynkowej w krajowym drogowym przewozie osób w zakresie badań wielkości potoków pasażerskich i napełnień autobusów na wybranych ciągach komunikacyjnych i punktach pomiarowych

Referentienummer: TK-VI.272.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza pn. Analiza sytuacji rynkowej w krajowym drogowym przewozie osób w zakresie badań wielkości potoków pasażerskich i napełnień autobusów na wybranych ciągach komunikacyjnych i punktach pomiarowych Województwa Małopolskiego, oraz poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych pasażerów w komunikacji autobusowej.

2. Szczegółowy opis metodyki badania, celów badawczych oraz zakresu badania zawiera załącznik do wzoru umowy, warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę minimum 600 badań ankietowych.

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, itp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-009626

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
In plaats van:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy

ul. Racławicka 56

Kraków

30-017

Te lezen:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać na następujący adres:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

VII.2)Overige nadere inlichtingen: