Servicii - 150118-2018

07/04/2018    S68

Belgia-Bruxelles: Studiu privind oportunitățile de dezvoltare a instrumentului de asistență tehnică a STI pentru a exploata sinergiile împreună cu consolidarea online a logisticii multimodale

2018/S 068-150118

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Mobility and Transport
Adresă: DM28 — 4/54
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Carlo De Grandis
E-mail: carlo.de.grandis@ec.europa.eu
Telefon: +32 22954201
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3389
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3389
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Transport

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind oportunitățile de dezvoltare a instrumentului de asistență tehnică a STI pentru a exploata sinergiile împreună cu consolidarea online a logisticii multimodale

Număr de referinţă: MOVE/C4/2018-224
II.1.2)Cod CPV principal
60200000 Servicii de transport feroviar
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Un standard tehnic specific pentru interoperabilitatea feroviară vizează "aplicația telematică pentru serviciile de transport de marfă" ("instrumentului de asistență tehnică a STI").

Sistemul a obținut până în prezent standardizarea și îmbunătățirea schimburilor dintre diferiți manageri de infrastructură feroviară și întreprinderi feroviare, cu o implicare foarte marginală a terminalelor și, prin urmare, a dimensiunii intermodale / multimodale.

În cadrul larg al consolidării online a logisticii multimodale și a digitalizării transporturilor, mai multe inițiative sunt în prezent propuse de către Comisie și/sau discutate în cadrul Forumului digital pentru transport și logistică. Aceste elemente, care facilitează integrarea multimodală, reprezintă o oportunitate majoră pentru domeniul feroviar (un model nu din ușă în ușă prin urmare, care necesită schimburi multimodale fără probleme); totuși, întârzierile în dezvoltarea/digitalizarea domeniului feroviar a mediilor/ instrumentelor doar pentru transportul feroviar ar putea pune în pericol această oportunitate și ar putea separa căile ferate de integrarea pe care o oferă, limitând astfel perspectivele transportului de marfă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Un standard tehnic specific pentru interoperabilitatea feroviară vizează "aplicația telematică pentru serviciile de transport de marfă" ("instrumentului de asistență tehnică a STI").

Sistemul a obținut până în prezent standardizarea și îmbunătățirea schimburilor dintre diferiți manageri de infrastructură feroviară și întreprinderi feroviare, cu o implicare foarte marginală a terminalelor și, prin urmare, a dimensiunii intermodale / multimodale.

În cadrul larg al consolidării online a logisticii multimodale și a digitalizării transporturilor, mai multe inițiative sunt în prezent propuse de către Comisie și/sau discutate în cadrul Forumului digital pentru transport și logistică. Aceste elemente, care facilitează integrarea multimodală, reprezintă o oportunitate majoră pentru domeniul feroviar (un model nu din ușă în ușă prin urmare, care necesită schimburi multimodale fără probleme); totuși, întârzierile în dezvoltarea/digitalizarea domeniului feroviar a mediilor/ instrumentelor doar pentru transportul feroviar ar putea pune în pericol această oportunitate și ar putea separa căile ferate de integrarea pe care o oferă, limitând astfel perspectivele transportului de marfă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind costul - Nume: Prețul nu este singurul criteriu de atribuire, iar toate criteriile sunt specificate numai în dosarul licitației / Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea dosarul licitației.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/05/2018
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/05/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Comisia europeană, Directorate-General for Mobility and Transport, Rue de Mot 28, 1040 Brussels, Belgia (birou 4/95).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/04/2018