Dienstleistungen - 15018-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Photogrammetrische Dienstleistungen

2019/S 008-015018

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 248-573527)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polen
Kontaktstelle(n): Adrian Przepiórka
E-Mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Fax: +48 226283467
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gugik.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG-ZP.2610.35.2018.GI
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71355100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB oraz opracowanie na podstawie pozyskanych zdjęć Ortofotomapy RGB o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m i 0,25 m (w zależności od obszaru) w układzie PL-1992. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 248-573527

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych:

i. o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3.

ii. o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych:

a) o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3;

b) o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4.

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –

Posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych:

i. o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3;

ii. o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4

oraz zgodnie z art. 48 tej ustawy posiadają aktualną akredytację systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

Okres ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jak i akredytacji systemu teleinformatycznego nie może być krótszy aniżeli termin obowiązywania umowy na realizację zamówienia.

Powyższe wymaganie, zgodnie z zapisami pkt 3 Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej Załącznika nr 11 do SIWZ, odnosi się do każdego podmiotu biorącego udział w realizacji zamówienia wykonującego czynności określone w 2.1 i 2.2 Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.

Wykonawca wraz z zawarciem Umowy zostaje zobligowany do stosowania się do zapisów Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, której wzór stanowi Załącznika nr 11 do SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży:

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oraz akredytację systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych:

a) o klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 1, 2 lub 3;

b) o klauzuli „poufne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w części 4.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: