Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 150180-2019

02/04/2019    S65

België-Brussel: Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten

2019/S 065-150180

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 021-044867)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/P001
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De eenheden die betrokken zijn bij onderhavige opdrachten zijn vermeld in de administratieve aanbestedingsstukken (bijlage II bij de aanbestedingsstukken)
Postadres: CSM 1 05/P001
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten

Referentienummer: OIB.02/PO/2018/058/785
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van onderhavige opdracht is de opstelling van een overeenkomst voor: de levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 021-044867

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: