Werken - 150189-2020

30/03/2020    S63

Italië-Asti: Bouwen van afvalstortplaats

2020/S 063-150189

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GAIA SpA
Postadres: via Brofferio 48
Plaats: Asti
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Postcode: 14100
Land: Italië
Contactpersoon: Ufficio gare
E-mail: info@legal.gaia.at.it
Telefoon: +39 141355408
Fax: +39 141353849
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gaia.at.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: società a partecipazione pubblica
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro – Vasca C2 e C3 – CUP: B79G15007380005 – CIG: 80737361B8

Referentienummer: 06/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222110 Bouwen van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro mediante la realizzazione di due nuovi invasi denominati «Vasca C2» e «Vasca C3»

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 116 921.54 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC17 Asti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cerro Tanaro (AT)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vedi precedente punto II.1.4).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384148
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16/2020
Benaming:

Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro – Vasca C2 e C3 – CUP: B79G15007380005

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RTI Allara SpA impresa capogruppo
Postadres: strada per Frassineto 42
Plaats: Casale Monferrato
NUTS-code: ITC17 Asti
Postcode: 15033
Land: Italië
E-mail: allaraspa@twtcert.it
Telefoon: +39 014270280
Fax: +39 0142448150
Internetadres: www.allaraspa.it
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RTI Somoter srl impresa mandante
Postadres: via 11 Settembre 23
Plaats: Borgo San Dalmazzo (CN)
NUTS-code: ITC16 Cuneo
Postcode: 12011
Land: Italië
E-mail: commerciale@somoter.com
Telefoon: +39 0171266268
Fax: +39 0171260264
Internetadres: www.somoter.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 309 250.73 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 116 921.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 40 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Movimento terra, scavi e demolizioni in genere; abbattimento alberi e decespugliamento; opere in CLS semplice e armato compresa carpenteria e posa armatura metallica,...ecc.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale
Postadres: via Confienza 10
Plaats: Torino
Postcode: 10121
Land: Italië
Telefoon: +39 0115576411
Internetadres: www.giustizia_amministrativa.it
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/03/2020