Diensten - 15021-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Diensten in verband met software

2019/S 008-015021

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 243-555503)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerul Economiei
Romania
Str. Victoriei nr. 152
Bucureşti
010096
Roemenië
Contactpersoon: Mircea Constantinescu
Telefoon: +40 212025181/210/264
E-mail: mircea.constantinescu@economie.gov.ro
Fax: +40 212025313
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.economie.gov.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de prestări servicii de elaborare, dezvoltare și implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al României” în cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacității [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 249314992018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de prestari servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al Romaniei” in cadrul Proiectului „Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” — Cod SIPOCA:7.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-555503

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 18/01/2019
Te lezen:
Datum: 23/01/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: