Dienstleistungen - 15022-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Zagórze k/W-wy: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2019/S 008-015022

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 203-462683)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
PL
Wiązowna
Zagórze k/W-wy
05-462
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Karczmarczyk-Tryc
Telefon: +48 224682453
E-Mail: projekt.zag@centrumzagorze.pl
Fax: +48 227733323
NUTS-Code: PL912

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.centrumzagorze.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeprowadzenie 15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. Zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu dla 672 osób w ramach 3 728 cykli terapeutycznych 17/UE-1/PN/2018

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/UE-1/PN/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie 15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. Zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu dla 672 osób w ramach 3 728 cykli terapeutycznych na potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 dofinansowanie w ramach IX osi priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2 2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zamówienie realizowane jest w związku z Umową o dofinansowanie nr RPMA.09.02.02-14-9357/17-00 zawartą w dniu 5.12.2017 r.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 203-462683

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Komunikacja
Anstatt:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.centrumzagorze.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

muss es heißen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.centrumzagorze.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Początek: od dnia zawarcia umowy

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Początek: od dnia zawarcia umowy

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Początek: od dnia zawarcia umowy

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Początek: 02/01/2019

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Początek: od dnia zawarcia umowy

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

1. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

a) wypełniony i podpisany wg zasad o których mowa w pkt 12.20 SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

b) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),

c) wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ –dotyczy cz. 1 i 2.

d) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez Mocodawcę,

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa zobowiązanie według załącznika nr 5 do SIWZ.

f) dowód wniesienia wadium wg zasad określonych w pkt 16 SIWZ. Wadium w wysokości łącznej: 77 260,00 PLN. W przypadku składania ofert na poszczególne części wadium wynosi:

Część nr 1: 57 535,00 PLN,

Część nr 2: 11 507,00 PLN,

Część nr 3: 2 065,00 PLN,

Część nr 4: 2 066,00 PLN.

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – zgodnie z zapisami punktu 13.2 SIWZ:

a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia –zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia) – zgodnie z zapisami punktu 13.3 SIWZ:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

a) opisów w postaci kart katalogowych producenta dotyczy cz. 1 i 2 (sprzęt dzierżawiony)

b) Certyfikat wyrobu medycznego zgodny z dyrektywą MDD – 93/42/EEC lub inny równoważny (dot. cz. 1 i 2 sprzęt dzierżawiony)

7. Inne dokumenty składane w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

muss es heißen:

1. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

a) wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

b) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),

c) wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – dotyczy cz. 1 i 2,

d) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem,

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa zobowiązanie według załącznika nr 5 do SIWZ,

f) dowód wniesienia wadium wg zasad określonych w pkt 16 SIWZ. Wadium w wysokości łącznej: 77 260,00 PLN. W przypadku składania ofert na poszczególne części wadium wynosi: Część nr 1: 57 535,00 PLN, Część nr 2: 11 507,00 PLN, Część nr 3: 2 065,00 PLN, Część nr 4: 2 066,00 PLN. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/ubezpieczyciela/poręczyciela, tj. oryginału dokumentu.

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – zgodnie z zapisami punktu 13.2 SIWZ:

a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia) – zgodnie z zapisami punktu 13.3 SIWZ:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

a) opisów w postaci kart katalogowych producenta dotyczy cz. 1 i 2 (sprzęt dzierżawiony);

b) Certyfikat wyrobu medycznego zgodny z dyrektywą MDD – 93/42/EEC lub inny równoważny (dot. cz. 1 i 2 sprzęt dzierżawiony).

7. Inne dokumenty składane w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż dokumenty w postępowaniu składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym Zamawiający wskazuje, iż:

Jeżeli dokument nie został sporządzony w formie elektronicznej, to wówczas Wykonawca składa Zamawiającemu dokument w formie elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

Jeżeli dokument został sporządzony w formie elektronicznej, wówczas ten właśnie dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przedłożyć zamawiającemu.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: projekt.zag@centrumzagorze.pl.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 09:45
muss es heißen:
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: