Строителство - 150291-2020

30/03/2020    S63    Строителство - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи

2020/S 063-150291

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Димитрова-Даалова
Електронна поща: v.daalova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.burgas.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38981

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Площадката се намира северно от Бургаското езеро на улица „Крайезерна“ в границите на ПСОВ — Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Съгласно описаното в т. II.2.4) „Описание на обществената поръчка“ от обявление № 917932.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 990
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Бургас

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 005-005994

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-ОП19-42
Наименование:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
27/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „Балканика Биогаз“
Национален регистрационен номер: 177413332
Пощенски адрес: бул. „България“ № 88, ет.1, офис 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Балканика Енерджи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175410719
Пощенски адрес: бул. „Бългрия“ № 88, ет. 1, ап. офис 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: БЕКОН ГмбН
Национален регистрационен номер: 000010513
Пощенски адрес: ул. „Ферингщрасе“ № 7
Град: Харзевинкел
код NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 85774
Държава: Германия
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 26 026 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП — в двумесечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/03/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Площадката се намира северно от Бургаското езеро на улица „Крайезерна“ в границите на ПСОВ — Бургас

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Съгласно описаното в т. II.2.4) „Описание на обществената поръчка“ от обявление № 917932.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 990
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 26 026 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „Балканика Биогаз“
Национален регистрационен номер: 177413332
Пощенски адрес: бул. „България“ № 88, ет. 1, офис 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Балканика Енерджи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175410719
Пощенски адрес: бул. „Бългрия“ № 88, ет. 1, ап. офис 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: БЕКОН ГмбН
Национален регистрационен номер: 000010513
Пощенски адрес: ул. „Ферингщрасе“ № 7
Град: Харзевинкел
код NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 85774
Държава: Германия
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Във връзка с допусната техническа грешка в изписване на стойностите на отделните дейности, изписани в таблицата на стр. 4 и стр. 5 от договор 93-ОП19-42/7/27.12.2019 г., в раздел ІІІ „Цена и начин на плащане“, чл. 3, ал. 1 и изразяващи се в следното: в позиция № 5 вместо сумата от 1 346 000 BGN погрешно е изписана сумата от 78 000 BGN; в позиция № 6 вместо сумата от 4 283 000 BGN погрешно е изписано сумата от 1 346 000 BGN, в позиция № 7 вместо 348 000 BGN погрешно е изписана сумата от 4 283 000 BGN; в позиция № 8 вместо 558 000 BGN погрешно е изписана сумата от 348 000 BGN; в позиция № 9 погрешно е изписана сумата от 558 000 BGN; в позиция № 10 вместо 4 789 000 BGN погрешно е изписана сумата от 11 336 000 BGN. Всички описани суми са в съответствие с ценово предложение на участника.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Във връзка с допусната техническа грешка в изписване на стойностите на отделните дейности, изписани в таблицата на стр. 4 и стр. 5 от dоговор 93-ОП19-42/7/27.12.2019 г., в rаздел ІІІ „Цена и начин на плащане“, чл. 3, ал. 1 и изразяващи се в следното: в позиция № 5 вместо сумата от 1 346 000 BGN погрешно е изписана сумата от 78 000 BGN; в позиция № 6 вместо сумата от 4 283 000 BGN погрешно е изписано сумата от 1 346 000 BGN, в позиция № 7 вместо 348 000 BGN погрешно е изписана сумата от 4 283 000 BGN; в позиция № 8 вместо 558 000 BGN погрешно е изписана сумата от 348 000 BGN; в позиция № 9 погрешно е изписана сумата от 558 000 BGN; в позиция № 10 вместо 4 789 000 BGN погрешно е изписана сумата от 11 336 000 BGN. Всички описани суми са в съответствие с ценово предложение на участника, определен за изпълнител.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 26 026 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 26 026 000.00 BGN