Diensten - 15044-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Zweden-Stockholm: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 008-015044

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stockholms kommun
212000-0142
Stockholm
Zweden
Contactpersoon: Johan Jingbro
E-mail: johan.jingbro@stockholm.se
NUTS-code: SE110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stockholm.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Internationella rådgivningskonsulter inom IT

Referentienummer: 12-125/9906
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Området rådgivningskonsulter avser kunskapsstöd avseende analys, utredningsarbete och rådgivning inom it och telekomområdets tekniska och marknadsmässiga utveckling. Syftet med avtalet är att styra och utveckla it för att uppnå stadens vision om en skola i världsklass.

Konsulttjänster som efterfrågas är konsulter och resurser som förstärker utbildningsförvaltningen verksamhet, tillför expertkunnande som saknas inom utbildningsförvaltningen.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 19/06/2013
Einde: 18/06/2017
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2.4.3-53/2015
Benaming:

Avropsavtal avseende resurser för stöd med it-förankring i projektet utbildningsförvaltningens it-plattform

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
13/01/2015
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Gartner Sverige AB
556377-1459
Gustav III:s boulevard 54
Solna
169 74
Zweden
NUTS-code: SE110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 2 400 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avtalet avser resurser för stöd med IT-förankring i projektet Utbildningsförvaltningens IT-plattform.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 600 000.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Gartner Sverige AB
Solna
Zweden
NUTS-code: SE110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Avropsavtalet förlängs i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 17 kap. 12 § Oförutsedda omständigheter.

Bakgrunden är att stadens Projektet för gemensam IT-service 2.0 har drabbats av två överprövningsprocesser under upphandlingen vilket innebär att införandeprojektet drabbats av förseningar motsvarande 12 - 15 månader.

Konsekvensen av förseningen medför att beställarprojektet förlängs hela 2019.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Kontraktet är en del av Projektet för gemensam IT-service 2.0. Projektet har drabbats av två överprövningsprocesser under upphandlingen vilket innebär att införandeprojektet drabbats av förseningar motsvarande 12 - 15 månader. Konsekvensen av förseningen medför att beställarprojektet förlängs hela 2019. Värdet av ändringen understiger 50 % av det totala kontraktsvärdet.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR