We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 150559-2022

Submission deadline has been amended by:  213980-2022
22/03/2022    S57

Poland-Komorniki: Refuse collection services

2022/S 057-150559

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.
National registration number: NIP 777278219, KRS 0000215678, REGON 634593160
Postal address: Zakładowa 1
Town: Komorniki
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-052
Country: Poland
Contact person: Łukasz Więcko
E-mail: lukasz.wiecko@pukkomorniki.pl
Telephone: +48 600640707
Internet address(es):
Main address: www.pukkomorniki.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wywóz i zagospodarowanie w ramach odzysku metodą R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05)

Reference number: 1/1/2022
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na wywozie i zagospodarowaniu w ramach odzysku metodą R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod:19 08 05).

Osady będą odbierane z oczyszczalni ścieków, mieszczącej się w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6, 62-051 Wiry i transportowane do miejsca odzysku metodą R3.

Maksymalna ilość osadów: 7 000 Mg.

Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych w czasie 12 miesięcy poprzedzających szacowanie ilości zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513600 Sludge removal services
90513700 Sludge transport services
90513800 Sludge treatment services
90513900 Sludge disposal services
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Osady będą odbierane z oczyszczalni ścieków, mieszczącej się w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6, 62-051 Wiry i transportowane do miejsca odzysku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na wywozie i zagospodarowaniu w ramach odzysku metodą R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod:19 08 05).

Maksymalna ilość osadów: 7 000 Mg

Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych w czasie 12 miesięcy poprzedzających szacowanie ilości zamówienia. Rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionych i zagospodarowanych osadów, jednakże w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy on ilości wskazanej w ust. 3 i nie będzie mniejszy niż 50 % szacowanej ilości osadów.

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie odebraną ilość komunalnych osadów ściekowych z uwzględnieniem powyższych informacji.

Za transport i zagospodarowanie w ramach odzysku metodą R3 osadów odebranych z oczyszczalni ścieków w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6, 62-051 Wiry odpowiada Wykonawca.

Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu sprzętu Wykonawcy przystosowanego do tego rodzaju załadunku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu i nad zagospodarowaniem osadów.

Transport osadów musi być prowadzony na zasadach ściśle określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla przewozu materiałów szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych. Pojazdy transportujące osady powinny być w szczególności szczelne, sprawne i czyste (bez pozostałości osadów na ogumieniach i burtach zewnętrznych).

Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych podczas transportu i wyładunku.

Osady powstają na oczyszczalni ścieków w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6, 62-051 Wiry, podczas procesów biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.

Osad z zagęszczacza prasowany jest na prasie taśmowej. Odwadnianie wspomagane jest przy pomocy flokulantów.

Odwodniony osad po prasie charakteryzuje się zawartością około 14-18 % suchej masy.

Odbiór osadów będzie się odbywał:

- przez 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli (w zależności od potrzeb Zamawiającego), w godzinach między 7:00 a 23:00, 1-2 razy dziennie, w ilości nie mniejszej niż 120 Mg tygodniowo oraz do 40 Mg dziennie wyprasowanego osadu, o zawartości suchej masy osadu około 14-18% (z 2021r. średnia zawartość suchej masy wynosiła 16%).

Wysokość wyrzutu osadów na kontener/naczepę wynosi 325 cm od podłoża, na którym stoi kontener lub naczepa.

Waga odebranych osadów będzie ustalana przez Wykonawcę w miejscu zagospodarowania osadów na podstawie ważenia osadów na legalizowanej wadze po odebraniu ich od Zamawiającego.

Każdorazowe przekazanie osadów potwierdzane będzie wystawioną przez Zamawiającego Kartą Przekazania Odpadów - wygenerowanym potwierdzeniem z BDO w postaci pliku PDF lub wydruku zgodnie z art. 69 ust. 1, 1a, 3 i 3b ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzać przyjęcie osadów w systemie BDO niezwłocznie po ich dostarczeniu do miejsca zagospodarowania oraz zrealizowania transportu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego i dokonać korekty karty przekazania odpadu z BDO wynikającej z dokonanego ważenia osadów.

Do comiesięcznej faktury Wykonawca dostarczy kwity wagowe osadu na ilość zawartą w fakturze.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, że:

a) posiada aktualne na dzień składania ofert zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku osadów w procesie R3 zgodnie z ustawą o odpadach,

b) posiada aktualne na dzień składania ofert uprawnienie do transportu osadów zgodnie z ustawą o odpadach, tj. odpowiedni wpis w tym zakresie w Rejestrze BDO.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełnienia warunków jako spełnione/niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów i oświadczeń opisanych i wymaganych w Rozdziale IX. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadał będzie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek powyższy Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełnienia warunków jako spełnione/niespełnione, na podstawie poświadczeń, dokumentów i oświadczeń opisanych i wymaganych w Rozdziale IX SWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a)W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 metodą R3 w ilości minimum 3 000 Mg,

b)Dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej jednym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdem z aktualnym ubezpieczeniem OC, przystosowanym do przewozu kontenera lub naczepy o nośności nie mniejszej niż 10 Mg.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dokumentów o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p..

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) Pieniądzu;

2) Gwarancjach bankowych;

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku:

SANTANDER BANK POLSKA SA nr rachunku 24 1500 1054 1210 5006 0838 0000

z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 1/1/2022”.

Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2022
Local time: 10:30
Place:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa,pl/pn/pukkomorniki na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 22.04.2022 r do godz. 10:00.

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

-Zamawiający, kierując się dyspozycją art. 139 p.z.p., najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

-Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp.

-Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia m.in. podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych (…) w § 2 ust. 1 pkt. 1,2,4,5,6,7.

-Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD). Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia .

W Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakichkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

W Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

-Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia - przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia publicznego - zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej wskazanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

-Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

-W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale X SWZ, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:

1)składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);

2)w terminie określonym w Rozdziale IX pkt. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane (z wyjątkiem oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej).

-Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert, niepodlegających odrzuceniu złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert, wg wzoru: C=Cmin/Co x !00%

Cena brutto wywozu 1 Mg osadu (C) – waga 100%.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Hoża 76/78
Town: Warszawa
Postal code: 00-682
Country: Poland
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578) p.z.p. przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 p.z.p.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2022