Diensten - 15059-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Veterinaire diensten

2019/S 008-015059

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
EKRSZ_15602086
Keleti Károly utca 24.
Budapest
1024
Hongarije
Contactpersoon: Pálmai Réka
Telefoon: +36 13369121
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369099
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nebih.gov.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Agrár szakigazgatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veszettség ell.orális vakcinabeszerzés,vakcinázás

Referentienummer: EKR000412272018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése, vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 356 291 120.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651690
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye (2120 Dunakeszi, Tőzegtavi u.11–13.).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vakcina a 2018. évi őszi kampányhoz 839 400 adag + 40 % (1 175 160 adag) + termelési számonként 20-20 adag vakcina.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az ország jelenlegi immunizálandó területe, a dok mellékelt térkép (2018. ősszel 41 970 km2) és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által meghatározott esetleges új területek szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Veszettség elleni vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása 2018. év őszi kampányban

— 41 970 km2 + 20 % területen szimpla szórás: 20 adag/ km2 sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal a műszaki leíráshoz mellékelt tájékoztató jellegű térkép alapján; ebből mintegy 70 km2 nagyságú terület csak kézi kihelyezéssel immunizálható (hozzávetőleg 1400 db. vakcina),

— Opcionálisan új gócpont észlelése esetén - maximum 1 gócnyi területen, azaz maximum 7850 km2-en 40 adag/ km2 sűrűséggel 500 m-enkénti repülési útvonalakkal (dupla szórás),

— Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása (60 adag/útvonal km sűrűséggel) maximum 1 alkalommal a mellékelt térkép alapján,

— 839 400 adag + 40 % csalétekben elhelyezett vakcina repülőgépes és kézi kihelyezése

— a Megrendelő által jelen szerződés teljesítéséhez biztosított vakcinák átvételt követő tárolása és szállítása a kiszórás helyszíneire

— lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, megyénként tájékoztató értekezletek tartása,

— mintagyűjtéshez szükséges mintavételi eszközök biztosítása

— a napi rögzített - a műszaki leírásban meghatározott - repülési adatok (különösen repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina koordináta párok) és a napi teljesítményről készített térkép megküldése elektronikus formában minden egyes repülési nap végén a Megrendelőnek,

— a teljes kampányt követően a vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és az egyes vakcinák kiszórási koordinátái) térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és bemutatása az Ajánlatkérőnek. Légi felvételek bemutatása a kijelölt területen el nem végzett szórás indoklására,

— az ország immunizált területén 50 km2 -enként egy, összesen 840 darab + 20 % róka vagy aranysakál kilövetése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalhoz történő juttatása, valamint a szerződéstervezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

A vakcinázás során darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag célzott területi kiszórására kerül sor.

Új gócpont észlelése esetén külön megrendelésben kerül kijelölésre az új terület és feladat (szimpla- és/vagy dupla szórás és/vagy Budapest).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

1. rész: legalacsonyabb ár

2. rész:

1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)-80

2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományt érintő vállalás (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) - 2. rész M2.3.Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált, legmagasabb szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (150 óra/fő alacsony repülési magasságú gyakorlat feletti megajánlást kell megadni, órában, egész számban meghatározva - 20

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-332866
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VETIMPEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_51408510
Hoffher Albert utca 38–40.
Budapest
1194
Hongarije
Telefoon: +36 304291574
E-mail: jog@alpha-vet.hu
NUTS-code: HU
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 191 551 080.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hubertus Vadkereskedelmi Kft.
EKRSZ_87764967
Simon J. utca 29.
Gödöllő
2100
Hongarije
Telefoon: +36 309338064
E-mail: heltay@freemail.hu
NUTS-code: HU120
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 740 040.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
Deel: 1 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Repülőgépes vakcina kihelyezés, kézi vakcina kihelyezés, nyomdai szolgáltatás, térinformatikai adatfeldolgozás, fuvarozás, hűtőházi

Szolgáltatások

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevő neve: Hubertus Vadkereskedelmi Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Simon J. utca 29.

Rész neve: Vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása (2)

Nettó ajánlati ár

Összesen (HUF): 164 740 040

Legmagasabb szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (150 óra/fő alacsony repülési magasságú gyakorlat feletti megajánlást kell megadni, órában, egész számban meghatározva): 8 150

Ajánlattevő neve: VETIMPEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1194 Budapest, Hoffher Albert utca 38–40.

Rész neve: Veszettség elleni orális vakcina beszerzése (1)

Nettó ajánlati ár (vakcina egységára): 163 Ft + áfa / adag

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint:

I

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019