We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 15064-2022

12/01/2022    S8

Poland-Szczecin: Cleaning and polishing products

2022/S 008-015064

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
National registration number: 810903040
Postal address: ul. Małopolska 47
Town: Szczecin
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 70-515
Country: Poland
Contact person: Mariola Lis
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl
Telephone: +48 477811490
Fax: +48 477811477
Internet address(es):
Main address: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Address of the buyer profile: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni na potrzeby wydziałów, jednostek policji woj. zach. oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarząd w Szczecinie CBŚP

Reference number: ZZ-2380-1/22
II.1.2)Main CPV code
39800000 Cleaning and polishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 876 580.68 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków czystości

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

magazyn KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 do SWZ. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 806 854.83 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji rąk i powierzchni

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Magazyn KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.2 do SWZ. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 69 725.85 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 6.1, 6.2 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/02/2022
Local time: 09:05
Place:

KWP w Szczecinie, Szczecin, pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, w Zespole ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 301, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings

Information about authorised persons and opening procedure:

określono w rozdziale XV SWZ

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Wysokość wadium wynosi :

cz. I – 29 000,00 zł.

cz. II – 2 500,00 zł.

3. Wadium wnosi się do dnia 14.02.2022 r. do godziny 9:00. Szczegóły dot. wadium stanowi rozdz. XIII SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone w rozdziale VII pkt 2 oraz rozdziale XI pkt 1-6 oraz rozdziale XIV 1-6 SWZ.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia podmiotowego, o którym mowa w art. 361 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie art. 95 ustawy Pzp.

11. Zamawiający nie przewiduje wymagania w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający

był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/01/2022