Supplies - 15064-2022

12/01/2022    S8

Polska-Szczecin: Środki czyszczące i polerujące

2022/S 008-015064

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 810903040
Adres pocztowy: ul. Małopolska 47
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-515
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Lis
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl
Tel.: +48 477811490
Faks: +48 477811477
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni na potrzeby wydziałów, jednostek policji woj. zach. oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarząd w Szczecinie CBŚP

Numer referencyjny: ZZ-2380-1/22
II.1.2)Główny kod CPV
39800000 Środki czyszczące i polerujące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 876 580.68 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy środków czystości

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

magazyn KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 do SWZ. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 806 854.83 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji rąk i powierzchni

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie, przy ul. Wernyhory 5, oraz przy ul. Santockiej 36 na potrzeby wydziałów, jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, oraz BSWP Wydział w Szczecinie i Zarządu w Szczecinie CBŚP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.2 do SWZ. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 69 725.85 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 6.1, 6.2 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/02/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/02/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

KWP w Szczecinie, Szczecin, pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, w Zespole ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 301, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_szczecin/proceedings

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

określono w rozdziale XV SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Wysokość wadium wynosi :

cz. I – 29 000,00 zł.

cz. II – 2 500,00 zł.

3. Wadium wnosi się do dnia 14.02.2022 r. do godziny 9:00. Szczegóły dot. wadium stanowi rozdz. XIII SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone w rozdziale VII pkt 2 oraz rozdziale XI pkt 1-6 oraz rozdziale XIV 1-6 SWZ.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia podmiotowego, o którym mowa w art. 361 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie art. 95 ustawy Pzp.

11. Zamawiający nie przewiduje wymagania w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający

był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2022