Diensten - 15065-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet gespecificeerd 

Finland-Joensuu: Sociale diensten

2019/S 008-015065

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
FI27320952
Tikkamäentie 16, 7-talo 6. krs.
Joensuu
80210
Finland
Contactpersoon: Sirpa Kuisma
Telefoon: +358 133304439
E-mail: hankinnat@siunsote.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siunsote.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalvelun (12354) sopimuksen jatkaminen ajalle 1.10.2018–30.4.2019

Referentienummer: Dnro. 2655/02.08.00.03/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli Siun sote jatkaa vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun ostopalvelusopimusta (12354) Debora Oy:n, Med Group Oy:n ja Honkalampi-säätiö/Specion kanssa ajalle 1.10.2018–30.4.2019. Debora Oy, Med Group Oy ja Honkalampi-säätiö/Specio ovat ilmoittaneet sähköpostilla suostumuksensa sopimuksen jatkamiselle.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä eli Siun sotella on ollut sopimus Debora Oy:n, Med Group Oy:n ja Honkalampi-säätiö/Specion kanssa vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalveluista (12354) Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin alueella. Sopimuksen varsinainen sopimusaika päättyi 31.12.2017 ja Siun sote jatkoi sopimusta suorahankinnalla kertaalleen ajalle 1.1.2018–30.9.2018. Siun sote on ottanut käyttöön vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin keväällä 2018, mutta siirtymäaika asiakkaiden palvelusetelin käyttöönottoon on toteutunut hitaammin, kuin mikä Siun soten tavoite oli, jonka vuoksi Siun sote jatkaa Debora Oy:n, Med Group Oy:n ja Honkalampi-säätiö/Specion kanssa vielä ko. sopimuksia suorahankintana 30.9.2018 voimassa olevien sopimusten (12354) mukaisella toimintamallilla, ehdoilla ja hinnoilla ajalle 1.10.2018–30.4.2019.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-570928
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ostopalvelun (12354) sopimuksen jatkaminen ajalle 1.10.2018–30.4.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Debora Oy
FI19066675
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Med Group Oy
FI20801200
Vantaa
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Honkalampi-säätiö sr
FI08478439
Joensuu
Finland
NUTS-code: FI1D3
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019