Diensten - 15067-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Aalst: Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven

2019/S 008-015067

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
OCMW Aalst
Gasthuisstraat 40
Aalst
9300
België
Telefoon: +32 53772424
E-mail: info@ocmwaalst.be
NUTS-code: BE231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ocmwaalst.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst in warme lijn. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2018/008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55523000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 328 914.36 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:

OCMW Aalst, Gasthuisstraat 40 te 9300 Aalst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst in warme lijn.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-286362
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/008
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Compass Group Belgilux nv
Haachtsesteenweg 1179
Brussel
1130
België
Telefoon: +32 22432211
E-mail: pieter.debree@compass-group.be
Fax: +32 22432200
NUTS-code: BE

Internetadres: http://www.compass-group.be

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 832 228.59 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019