Diensten - 150932-2014

Beknopt weergeven

03/05/2014    S86

Duitsland-Unna: Openbaar vervoersdiensten per spoor

2014/S 086-150932

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Zweckverband Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL)
Postadres: Friedrich-Ebert-Str. 19
Plaats: Unna
Postcode: 59425
Land: Duitsland
Ter attentie van: Herrn Heiko Rusche
E-mail: h.rusche@nwl-info.de
Telefoon: +49 52132943317
Fax: +49 52132943316

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.nwl-info.de

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

60210000 Openbaar vervoersdiensten per spoor

Beschrijving
Openbaar vervoersdiensten per spoor.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2.6.2014 - 12:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
8.9.2014 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.