Werken - 15094-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Erkenningsregeling met voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Stuttgart: Installeren van metalen constructies

2019/S 008-015094

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Schelmenwasenstr. 15
Stuttgart
70567
Duitsland
Contactpersoon: Frank Schmid
Telefoon: +49 711-289-83950
E-mail: fr.schmid@enbw.com
NUTS-code: DE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.enbw.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.enbw.com/lieferantenportal
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterkonstruktion und Montage Photovoltaik Freilandanlagen

Referentienummer: EnBW_QS-2018-0023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223110
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung, Montage und Installation der Unterkonstruktion für Photovoltaik Freilandanlagen sowie Montage der beigestellten Solarmodule und Nebenarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
Verlenging van de erkenningsregeling
Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Die Fragebogen müssen erneut ausgefüllt werden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Der Auftraggeber führt ein dreistufiges Verfahren durch. Der Bewerber durchläuft die Stufen 1-3 in der vorgegebenen Reihenfolge. Der Auftraggeber kann den Bewerber auf Grund von fehlenden Eignungen in jeder Stufe ausschließen. Hat der Bewerber den Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt, wird der Bewerber aufgefordert, diese Informationen in einer angemessenen Frist nachzureichen. Alle Kosten, die dem Bewerber durch die Teilnahme an dem Verfahren entstehen, werden vom Auftraggeber nicht vergütet.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits, Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
Duitsland
Telefoon: +49 721 / 926-4049
Fax: +49 721 / 926-3985
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
Duitsland
Telefoon: +49 721 / 926-4049
Fax: +49 721 / 926-3985
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
Duitsland
Telefoon: +49 721 / 926-4049
Fax: +49 721 / 926-3985
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019