Services - 150998-2018

07/04/2018    S68    - - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Inžinierske služby

2018/S 068-150998

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
00156621
Dobrovičova 12
Bratislava - Staré Mesto
812 66
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Porubčanský
Telefón: +421 259266232
E-mail: matus.porubcansky@land.gov.sk
Kód NUTS: SK

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.mpsr.sk/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/tender/440/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/tender/440/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky

Referenčné číslo: 3386/2017-260
II.1.2)Hlavný kód CPV
71300000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie Projektov pozemkových úprav v príslušnej časti predmetu zákazky a ich udržiavanie v aktuálnom stave do schválenia v zmysle zákona o pozemkových úpravách v katastrálnych územiach Slovenskej republiky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 44 627 803.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne západného Slovenska

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71300000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK02
II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie Projektov pozemkových úprav a ich udržiavanie v aktuálnom stave do schválenia v zmysle zákona o pozemkových úpravách v katastrálnych územiach západného Slovenska.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 179 592.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Uvedené v súťažných podkladoch
II.2.14)Doplňujúce informácie

Číslo projektu, resp. kód projektu pre zákazku financovanú z EPFRV pridelí Pôdohospodárska platobná agentúra po zaregistrovaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú je verejný obstarávateľ oprávnený podať až po uzavretí Zmluvy o dielo, na základe vyhlásenej výzvy pre podopatrenie 4.3, operáciu C v rámci PRV SR 2014-2020.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71300000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK03
II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie Projektov pozemkových úprav a ich udržiavanie v aktuálnom stave do schválenia v zmysle zákona o pozemkových úpravách v katastrálnych územiach stredného Slovenska.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 881 951.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Uvedené v súťažných podkladoch
II.2.14)Doplňujúce informácie

Číslo projektu, resp. kód projektu pre zákazku financovanú z EPFRV pridelí Pôdohospodárska platobná agentúra po zaregistrovaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú je verejný obstarávateľ oprávnený podať až po uzavretí Zmluvy o dielo, na základe vyhlásenej výzvy pre podopatrenie 4.3, operáciu C v rámci PRV SR 2014-2020.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71300000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK04
II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie Projektov pozemkových úprav a ich udržiavanie v aktuálnom stave do schválenia v zmysle zákona o pozemkových úpravách v katastrálnych územiach východného Slovenska.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 566 260.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Uvedené v súťažných podkladoch
II.2.14)Doplňujúce informácie

Číslo projektu, resp. kód projektu pre zákazku financovanú z EPFRV pridelí Pôdohospodárska platobná agentúra po zaregistrovaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú je verejný obstarávateľ oprávnený podať až po uzavretí Zmluvy o dielo, na základe vyhlásenej výzvy pre podopatrenie 4.3, operáciu C v rámci PRV SR 2014-2020.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZVO alebo predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED) alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu na: http://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1) Uchádzač musí splniť podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

2) Uchádzač musí splniť podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

1) Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorých má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných 3 rokov resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk), podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje schopnosť uchádzača plniť si svoje záväzky v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre bezproblémové plnenie predmetu zákazky vo vzťahu k spôsobu jej financovania.

2) Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením čestného vyhlásenia o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v celkovej minimálnej výške 150 000,- EUR bez DPH (slovom: stopäťdesiattisíc EUR) najviac za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti od vyhlásenia verejného obstarávania.

Príslušná podmienka účasti platí pre každú časť predmetu zákazky samostatne. Ak bude uchádzač predkladať ponuku pre viaceré časti predmetu zákazky stačí, aby uchádzač preukázal splnenie predmetnej podmienky účasti len v 1 časti predmetu zákazky.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie zohľadňuje povahu predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov, stav ich ekonomickej a finančnej situácie. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia uchádzačov v takomto primeranom rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zmluvného záväzku, s minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Uchádzač alebo záujemca môže preukázať splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1) Uchádzač musí splniť podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov nasledovne:

1. Kľúčový expert Garant - uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že disponuje min. 1 kľúčovým expertom Garantom.

Príslušná podmienka účasti týkajúca sa Garanta platí pre každú časť predmetu zákazky samostatne. Ak bude uchádzač predkladať ponuku pre viaceré časti predmetu zákazky stačí, aby uchádzač preukázal splnenie predmetnej podmienky účasti len v 1 časti predmetu zákazky.

2. Expert č. 1 - Zodpovedný projektant (ďalej aj ZP) - uchádzač musí preukázať, že disponuje pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku, min. 10 expertmi č. 1.

3. Expert č. 2 - Autorizovaný geodet a kartograf (ďalej aj AGK) - uchádzač musí preukázať, že disponuje pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku, min. desiatimi 10 expertmi č. 2.

Príslušná podmienka účasti týkajúca sa Experta č. 1 a Experta č.2 platí pre každú časť predmetu zákazky samostatne. Ak bude uchádzač predkladať ponuku pre viaceré časti predmetu zákazky je potrebné, aby uchádzač predložil zoznam príslušných expertov, pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti (technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona) podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Kľúčový expert - Garant musí spĺňať minimálnu požadovanú kvalifikačnú úroveň:

a) Je držiteľom osvedčenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, alebo ekvivalentného osvedčenia.

b) Má minimálne 10 rokov praxe v projektovaní a vykonávaní pozemkových úprav.

c) Projektoval a vykonal minimálne 10 projektov pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách, resp. projekty pozemkových úprav v obdobnej, rozsahom a obsahom porovnateľnej štruktúre ako je predmet zákazky, na ktorých sa zúčastňoval ako odborne spôsobilá osoba v celom ich rozsahu, s výnimkou jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách, keďže tie nezodpovedajú obdobnej, rozsahom a obsahom porovnateľnej štruktúre ako je predmet zákazky.

d) Je držiteľom certifikátu o úspešnom absolvovaní školenia a skúšky metodiky projektového riadenia, napr. PRINC2 Foundation alebo porovnateľného.

e) Má skúsenosti so systémom riadenia kvality pre činnosti Vykonávanie geodetických a kartografických prác podľa normy ISO 9001:2015 v pozícii vymenovaného predstaviteľa vedenia pre systém riadenia kvality, alebo porovnateľné.

Expert č.1 musí spĺňať minimálnu požadovanú kvalifikačnú úroveň:

a) Je držiteľom osvedčenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, alebo ekvivalentného osvedčenia.

b) Má minimálne 5 rokov praxe v projektovaní a vykonávaní pozemkových úprav.

c) Projektoval a vykonal minimálne 1 projekt pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách, resp. projekty pozemkových úprav v obdobnej, rozsahom a obsahom porovnateľnej štruktúre, na ktorých sa zúčastňoval ako odborne spôsobilá osoba v celom ich rozsahu, s výnimkou jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách, keďže tie nezodpovedajú obdobnej, rozsahom a obsahom porovnateľnej štruktúre ako je predmet zákazky.

Expert č.2 musí spĺňať minimálnu požadovanú kvalifikačnú úroveň:

a) Je držiteľom oprávnenia Komory geodetov a kartografov, vydaného podľa § 5 ods. 1 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, ktoré ho oprávňuje autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentného osvedčenia.

Splnenie minimálnych požiadaviek uchádzač preukáže predložením dokladov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch, časť D. - Doklady preukazujúce Technickú a odbornú spôsobilosť. V prípade, ak určitá osoba spĺňa minimálnu požadovanú kvalifikačnú úroveň pre viacerých expertov, môže uchádzač preukazovať splnenie požiadaviek na týchto expertov takouto osobou.

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii expertov, ktorí sa budú podieľať na dodaní predmetu zákazky a ktorí majú praktické skúsenosti s realizáciou dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a majú platné certifikáty alebo rovnocenné doklady preukazujúce ich odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ stanovil jednotlivé počty expertov pre príslušné časti predmetu zákazky tak, aby v prípade úspešnosti uchádzača mal tento uchádzač k dispozícii dostatočný počet expertov na plnenie celého predmetu zákazky vzhľadom na stanovený časový harmonogram, potrebu dodržania príslušných termínov vzhľadom na poskytnutie finančných prostriedkov z Európskej únie a náročnosť vykonávaných činností.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

Zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Oprávnenie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, ktoré splnomocňuje autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa §25a ods. 1 zákona č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 4
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/05/2018
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/05/2018
Miestny čas: 13:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

I.) Pri tejto verejnej súťaži bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 66 ods. 7 ZVO, t.j. postupom tzv. reverznej súťaže.

II.) Informácie uvedené v bode II.2.5) sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch v kapitole D. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

III.) Informácie uvedené v bode III.2.3) sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.

IV.) Informácie uvedené v bode IV.1.3) sa vzťahujú ku každej časti predmetu zákazky samostatne. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu aj s nižším počtom uchádzačov, ak sa nedosiahol určený minimálny počet ponúk, t.j. 4 (pre každú časť predmetu zákazky samostatne), ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti uvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch.

V.) V tomto verejnom obstarávaní sa vyžaduje zábezpeka vo výške 50 000,- EUR pre každú časť predmetu zákazky samostatne. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 10.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/04/2018