Services - 151042-2020

Submission deadline has been amended by:  187158-2020
30/03/2020    S63    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Travel agency, tour operator and tourist assistance services

2020/S 063-151042

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-668
Country: Poland
Contact person: Magdalena Kacprzak
E-mail: cft@cft.edu.pl
Telephone: +48 228470920
Fax: +48 228432069

Internet address(es):

Main address: https://cftpan.bip.gov.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cftpan.bip.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: działalność naukowa i badawcza

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Reference number: ZP/6/26/03/2020
II.1.2)Main CPV code
63500000 Travel agency, tour operator and tourist assistance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne:

a) świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i zagranicznych na potrzeby Zamawiającego;

b) świadczenie usług rezerwacji i opłacania pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych na terenie Polski i za granicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
63510000 Travel agency and similar services
63512000 Sale of travel tickets and package tours services
63516000 Travel management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne:

a) świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i zagranicznych na potrzeby Zamawiającego;

b) świadczenie usług rezerwacji i opłacania pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych na terenie Polski i za granicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp:

a) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);

b) na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. c Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia osoby lub osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, która/e będzie/ą wykonywała/y niezbędne czynności (wskazane w OPZ – Załącznik nr 7 do SIWZ) w trakcie realizacji zamówienia, polegające na świadczeniu usług dotyczących obsługi zamówienia (czynności administracyjne/logistyczne), m.in.: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń/zleceń; wyszukiwanie połączeń i wystawianie biletów; wyszukiwanie i rezerwacja noclegów; obsługa serwisu telefonicznego;

c) Wykonawca/Podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osobę/y na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pod pojęciem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy rozumieć nowo zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych u Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp zostały określone we wzorze umowy (§ 9), stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas dostarczenia biletu lotniczego / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Upust od cen przewoźnika dla biletów lotniczych / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Upust od ceny katalogowej pobytu w hotelu lub innym miejscu noclegowym / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIR.04.04.00-00-17C1/18-00 First TEAM/2017-4/31

II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem, tj. wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia (tj. polegające na świadczeniu (łącznie w ramach jednej umowy) usług rezerwacji sprzedaży i dostawie biletów lotniczych oraz świadczeniu usług rezerwacji i opłacania pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda.

Informacje na temat doświadczenia należy zamieścić w JEDZ-u (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wykazie usług (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Uwaga!

W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części zamówienia, która obejmowała zakresem usługi określone warunkiem udziału w postępowaniu. W przypadku zamówień nadal trwających, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wartość wykonanych usług w danym zamówieniu osiągnęła kwotę określoną w przedmiotowym warunku. W związku z tym, Wykonawca powinien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. W przypadku gdy wartość zamówienia (usługi) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa będzie zawarta do maksymalnej wysokości zobowiązania, tj. do kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i poda przy otwarciu ofert. Przyjęta cena oferty jest jedynie dla porównania ofert, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w związku z zamówieniem biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych/noclegowych na mniejszą wartość.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp będą zobowiązani do złożenia umowy regulującej ich współpracę najpóźniej w dniu zawierania umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust. 17 SIWZ.

Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem potwierdzenia opłacenia składki, która zawiera ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe minimum na kwotę brutto 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia na usługi rezerwacji lotów i noclegów ze względu na wyjazdy zagraniczne pracowników Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jak i zaproszonych gości w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków pracowniczych, m.in. współpraca naukowa, wygłaszanie seminariów czy udział w konferencjach naukowych. Jednocześnie Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest organizatorem wielkich konferencji międzynarodowych, gdzie niezbędne jest zapewnienie noclegów oraz lotów dla zaproszonych prelegentów. Pilna potrzeba wynika również z realizacji projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014–2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. W związku z powyższym, zastosowanie podstawowego terminu zagraża interesom Zamawiającego.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/04/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/04/2020
Local time: 14:00
Place:

W siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniu nr 314 (III piętro) za pośrednictwem miniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Luty 2021

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Postępowanie – elektronizacja

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

a) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl);

b) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz

c) poczty elektronicznej (cft@cft.edu.pl).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN to: /CTPPAS/SkrytkaESP.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP (regulaminy dostępne na stronach miniPortalu oraz ePUAPu).

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu.

7) Ofertę należy złożyć w oryginale.

8) Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

9) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

10) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.

11) Proces składania oferty oraz oświadczenia JEDZ, a także innych oświadczeń i dokumentów, został szczegółowo opisany w ust. 8 SIWZ.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy zamówienia,

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy zamówienia,

— zdolności technicznej lub zawodowej: dotyczy zamówienia.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz zawartość ofert:

1) formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ;

2) zestawienie wybranych połączeń lotniczych – wg załącznika nr 1 do formularza oferty;

3) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy;

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ) – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i przesłać za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Uwaga: JEDZ powinien zostać pod rygorem nieważności złożony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na innych podmiotach, wówczas podmioty te również składają oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego dokumentu europejskiego zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ);

5) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, jeżeli polega on na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – które musi zawierać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu wg załącznika nr 3 do SIWZ.

6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 10 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

7) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

7.1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 4 pkt 2 SIWZ, Wykonawca przedkłada:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca oraz inny podmiot udostępniający Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca przedkłada nw. dokumenty i oświadczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu – załącznik Wykonawcy;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – załącznik Wykonawcy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 6 do SIWZ;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załącznika nr 6 do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 7.2:

a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) lit. b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9) Dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a i b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się odpowiednio.

Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń jakie należy złożyć w postępowaniu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu został opisany w ust. 6 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/03/2020