Προμήθειες - 151061-2019

02/04/2019    S65    - - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Μαρούσι: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

2019/S 065-151061

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι
151 80
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος Π. Βώδινας
Τηλέφωνο: +30 2103442956
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nvodinas@minedu.gov.gr
Φαξ: +30 2103442943
Κωδικός NUTS: EL301

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.minedu.gov.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Εκπαίδευση - γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ».

Αριθμός αναφοράς: 01/2019
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38000000 - FA01 - FA03
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Γ΄: Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε EUR, με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης τής Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, για την ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών στην επαγγελματική εκπαίδευση, τη δημιουργία θετικών συνθηκών και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης, στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ένταξη, και εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 777 870.97 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμού.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31000000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL6
Κωδικός NUTS: EL63
Κωδικός NUTS: EL631
Κωδικός NUTS: EL632
Κωδικός NUTS: EL633
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα είδη του εξοπλισμού θα παραδοθούν, με ευθύνη του αναδόχου, στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού εργαστηρίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμού, στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης, για το Τμήμα 1.

Η προμήθεια του εξοπλισμού αφορά στην κάλυψη του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού, για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης, που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Ο αιτούμενος εξοπλισμός προέκυψε, ύστερα από την καταγραφή των αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι (Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 1), του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ τού αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών του τμήματος.

Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή για μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων του τμήματος, καθώς και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και κωδικό Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2018ΕΠ00110037.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 89 193.55 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί —σε κάθε περίπτωση— να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Δράση 10.a.1.1-a_3: Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νέα Έργα)» (Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη–εκσυγχρονισμός–συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης») (με κωδικό ΟΠΣ 5031325) που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–ΕΤΠΑ-Εθνικούς πόρους

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με 1 783,87 EUR.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον, κατά 30 ημέρες, από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 - FA01 - FA03
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL6
Κωδικός NUTS: EL63
Κωδικός NUTS: EL632
Κωδικός NUTS: EL633
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα είδη του εξοπλισμού θα παραδοθούν, με ευθύνη του αναδόχου, στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού εργαστηρίων ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου, στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης, για το Τμήμα 2.

Η προμήθεια του εξοπλισμού αφορά στην κάλυψη του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού, για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης, που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Ο αιτούμενος εξοπλισμός προέκυψε, ύστερα από την καταγραφή των αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι (Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 2), του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ τού αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης:(www.promitheus.gov.gr), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών του τμήματος.

Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή για μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων του τμήματος, καθώς και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και κωδικό Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2018ΕΠ00110037.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 31 451.61 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί —σε κάθε περίπτωση— να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Δράση 10.a.1.1-a_3: Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νέα Έργα)» (Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη–εκσυγχρονισμός–συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης») (με κωδικό ΟΠΣ 5031325) που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–ΕΤΠΑ-Εθνικούς πόρους

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με 629,03 EUR.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον, κατά 30 ημέρες, από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31700000 - FA01 - FA03
31600000 - FA01 - FA03
31710000 - FA01 - FA03
38341300 - FA01 - FA03
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL6
Κωδικός NUTS: EL63
Κωδικός NUTS: EL631
Κωδικός NUTS: EL632
Κωδικός NUTS: EL633
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα είδη του εξοπλισμού θα παραδοθούν, με ευθύνη του αναδόχου, στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού εργαστηρίων ηλεκτρονικών εφαρμογών, στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης, για το Τμήμα 3.

Η προμήθεια του εξοπλισμού αφορά στην κάλυψη του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού, για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης, που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Ο αιτούμενος εξοπλισμός προέκυψε, ύστερα από την καταγραφή των αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι (Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 3), του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ τού αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης:(www.promitheus.gov.gr), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών του τμήματος.

Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή για μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων του τμήματος, καθώς και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και κωδικό Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2018ΕΠ00110037.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 144 441.94 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί —σε κάθε περίπτωση— να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Δράση 10.a.1.1-a_3: Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νέα Έργα)» (Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη–εκσυγχρονισμός–συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης») (με κωδικό ΟΠΣ 5031325) που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–ΕΤΠΑ-Εθνικούς πόρους

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με 2 888,84 EUR.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον, κατά 30 ημέρες, από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30230000 - FA01 - FA03
48000000 - FA01 - FA03
42991200 - FA01 - FA03
38652120 - FA01 - FA03
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL6
Κωδικός NUTS: EL63
Κωδικός NUTS: EL631
Κωδικός NUTS: EL632
Κωδικός NUTS: EL633
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα είδη του εξοπλισμού θα παραδοθούν, με ευθύνη του αναδόχου, στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης, για το Τμήμα 4.

Η προμήθεια του εξοπλισμού αφορά στην κάλυψη του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισμού, για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης, που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Ο αιτούμενος εξοπλισμός προέκυψε, ύστερα από την καταγραφή των αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι (Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 4), του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ τού αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης:(www.promitheus.gov.gr), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών του τμήματος.

Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή για μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων του τμήματος, καθώς και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και κωδικό Πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2018ΕΠ00110037.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 512 783.87 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί —σε κάθε περίπτωση— να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Δράση 10.a.1.1-a_3: Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νέα Έργα)» (Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη–εκσυγχρονισμός–συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης») (με κωδικό ΟΠΣ 5031325) που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–ΕΤΠΑ-Εθνικούς πόρους

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με 10 255,68 EUR.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον, κατά 30 ημέρες, από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του N. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επίσης:

Α1) Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η.Η.Ε.), απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β).

Α2) Οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα Η.Η.Ε., των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17 τής υπ' αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1184 Β/2014).

Β1) Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β2) Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μη διακινούν προϊόντα, των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Βλέπε παράγραφο 2.2.5) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (ή εφόσον πρόκειται για ένωση / κοινοπραξία, 1 τουλάχιστον μέλος αυτής), θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (2016, 2017, 2018), πριν το έτος της διενέργειας του διαγωνισμού, μεγαλύτερο από το 20 % του προϋπολογισμού τού υπό ανάθεση τμήματος στο οποίο συμμετέχουν (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, η παραπάνω απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά, από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

Η ανωτέρω προϋπόθεση αφορά σε κάθε τμήμα ξεχωριστά και οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τη συνδρομή της για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχουν, στο πλαίσιο τού παρόντος διαγωνισμού.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει σε περισσότερα του 1 τμήματα, τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής του ικανότητας θα πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά, το σύνολο του προϋπολογισμού όλων των τμημάτων που συμμετέχει.

Στην περίπτωση μη κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά των τμημάτων, στα οποία τυχόν συμμετέχει ο υποψήφιος, από τα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειάς του, τότε αποκλείεται για το σύνολο τής προσφοράς του.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Βλέπε παράγραφο 2.2.6) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Οι οικονομικοί φορείς (ή εφόσον πρόκειται για ένωση / κοινοπραξία 1 τουλάχιστον μέλος αυτής), πρέπει να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ανάλογων έργων προμήθειας εξοπλισμού ή αγαθών, εντός των τελευταίων τεσσάρων (4) συν τού τρέχοντος, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ετών.

Ως ανάλογο έργο προμήθειας αγαθών ή εξοπλισμού, νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή:

α) έχει ως αντικείμενο την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού ή λογισμικών·

β) έχει προϋπολογισμό που, κατ’ ελάχιστον, ανέρχεται στο 20 % τού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) τού κάθε υπό ανάθεση τμήματος και

γ) έχει υλοποιηθεί εντός των τελευταίων τεσσάρων (4) συν του τρέχοντος ετών, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού (2015 έως σήμερα).

Ως ημερομηνία υλοποίησης, νοείται η ημερομηνία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή στη βεβαίωση παραλαβής του.

Για τη σωρευτική πλήρωση των ανωτέρω, ο υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί στην προσφορά του από 1 έως και 3 ανάλογα έργα.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η προμήθεια των ειδών εξοπλισμού θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων προμηθειών· τα αγαθά θα έχουν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη διακήρυξη, θα είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στη διακήρυξη και στην προσφορά που έχει καταθέσει.

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η προμήθεια και τα τυχόν επί μέρους στοιχεία της θα είναι, κατά την παράδοσή τους, καινούργια και αμεταχείριστα.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/05/2019
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 29/12/2019
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/05/2019
Τοπική ώρα: 12:30
Τόπος:

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στο άρθρο 3.4), του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι
151 80
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2103442428
Φαξ: +30 2103442943

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.minedu.gov.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/03/2019