Leveringen - 151068-2019

02/04/2019    S65

Tsjechië-Praag: Servers

2019/S 065-151068

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Nationaal identificatienummer: 66002222
Postadres: Staroměstské náměstí 6
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 110 15
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Věra Koloušková
E-mail: vera.kolouskova@mmr.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mmr.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/mmr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup zálohovacího systému pro IS MMR

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000 Servers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2019