Werken - 15113-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwwerkzaamheden

2019/S 008-015113

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-452707)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Warszawa
03-734
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Kwiatkowska
E-mail: katarzyna.kwiatkowska@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plk-sa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Białystok”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Realizacja zadania pn. „Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Białystok”:

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III niniejszej SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do PFU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-452707

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: