Būvdarbi - 15115-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Paziņojums par brīvprātīgu ex ante pārskatāmību - Sarunu procedūra bez iepirkuma izsludināšanas 

Polija-Varšava: Celtniecības darbi

2019/S 008-015115

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polija
Kontaktpersona: Ewa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa (I piętro)
E-pasts: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Fakss: +48 224732155
NUTS kods: PL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://plk-sa.pl

Pircēja profila adrese: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet

I.6)Galvenā darbības joma
Cita darbība: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Warszawa Wschodnia Towarowa – Warszawa Antoninów – Warszawa Rembertów na linii kolejowej nr 2 dla projektu POIiŚ 5.1-18 „Poprawa przepustowości linii kolej ...

Atsauces numurs: IREZA1m-216-66/18
II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem postępowania jest Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Antoninów – Warszawa Rembertów na linii kolejowej nr 2 dla projektu POIiŚ 5.1-18 „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I” stanowiące zamówienie podobne do Umowy nr 90/101/0095/17/Z/I na Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 51-18 „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Etap I”.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 10 200 000.00 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Linia kolejowa nr 2

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1) Budowy nowego posterunku odgałęźnego Antoninów, który umożliwi sterowanie rozjazdami (101)1, (102)2 oraz (103)3 z nastawni dysponującej Warszawa-Rembertów;

2) zabudowy kabla światłowodowego od nastawni dysponującej WWT do nastawni dysponującej Warszawa-Rembertów oraz zapewnienie protekcji dla tego kabla poprzez przebudowę istniejącego kabla światłowodowego relacji WWT do Warszawa Grochów przez p. odg. Warszawa Podskarbińska i przedłużeniu istniejącego kabla z likwidowanej nastawni Antoninów do nowego p. odg. Antoninów;

3) doprowadzenie dwóch linii zasilających dla zasilania podstawowego i rezerwowego do nowego p. odg. Antoninów;

4) umieszczenia na semaforze M1 w stacji Rembertów sygnału manewrowego eliminującego jazdy na przebiegi niezorganizowane.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

POIiŚ 5.1-18

II.2.14)Papildu informācija

Pełna nazwa zamówienia brzmi:: Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Warszawa Wschodnia Towarowa – Warszawa Antoninów – Warszawa Rembertów na linii kolejowej nr 2 dla projektu POIiŚ 5.1-18 „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I”.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra bez iepriekšējas iepirkuma izsludināšanas
  • Jauni būvdarbi/pakalpojumi, kas ir esošo būvdarbu/pakalpojumu atkārtojums un tiek pasūtīti saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem
Paskaidrojums:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie § 18 ust. 3 pkt 6 „Regulaminu udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (zwanego dalej Regulaminem) jako zamówienie podobne do Umowy nr 90/101/0095/17/Z/I na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla projektu POIiŚ 5.1-18 „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I”.

Zgodnie z §18 ust. 3 pkt 6 Regulaminu „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...)

„zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone”.

Powyższe zasady są zgodne z treścią art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) (Pzp).

W związku z powyższym, do udzielenia sektorowego zamówienia podobnego koniecznym jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) zamówienie podobne udzielane jest wykonawcy zamówienia podstawowego;

2) zamówienie podobne polega na powierzeniu dotychczasowemu wykonawcy podobnych usług lub robót budowlanych;

3) zamówienie podobne było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym;

4) zamówienie podobne jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

5) całkowita wartość zamówienia podobnego została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego;

6) w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres usług lub robót budowlanych objętych zamówieniem podobnym oraz warunki, na jakich zamówienie podobne zostanie udzielone.

Ad. 1) Beneficjent zamierza zlecić wykonanie zamówienia obecnemu Wykonawcy umowy podstawowej (Torpol S.A.), zatem przesłankę należy uznać za spełnioną.

Ad. 2) Zamówienie podstawowe i podobne są zamówieniami tożsamymi pod względem gatunkowym. Zamówienie podobne ma dotyczyć zaprojektowania i wykonania robót odpowiadających tym, które zostały ujęte w zakresie przedmiotowym umowy podstawowej, zatem przesłankę należy uznać za spełnioną.

Ad. 3) Beneficjent w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 24.2.2017 r. dotyczącym zamówienia podstawowego wskazał, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, zatem przesłankę należy uznać za spełnioną.

Ad. 4) Wykonanie prac w zakresie stacji Warszawa Wschodnia Towarowa, stacji Warszawa Rembertów i p. odg. Warszawa Antoninów ma służyć osiągnięciu celów, dla których zawarta została umowa podstawowa i celów, dla których realizowany jest projekt w zakresie poprawy przepustowości na linii E 20, zatem przesłankę należy uznać za spełnioną.

Ad. 5) Beneficjent uwzględnił wartość zamówień podobnych przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego.

Ad. 6) Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 22.2.2017 r. dotyczącym zamówienia podstawowego jak i w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w Instrukcji dla Wykonawców oraz Programie Funkcjonalno–Użytkowym Beneficjent określił zakres prac, które mogą stanowić przedmiot zamówienia podobnego oraz warunki, na jakich zostanie udzielone to zamówienie, zatem przesłankę należy uznać za spełnioną.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
09/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Torpol S.A.
ul. Mogileńska 10G
Poznań
Polija
NUTS kods: PL
Darbuzņēmējs/koncesionārs būs MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas/koncesijas sākotnējā paredzamā kopējā vērtība: 10 200 000.00 PLN
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 10 197 638.65 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Par līgumu/daļu/koncesiju var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny
Minerska 16
Warszawa
04-506
Polija
Tālrunis: +48 224732151
E-pasts: ire.centralny@plk-sa.pl
Fakss: +48 224732155

Interneta adrese: https://www.plk-sa.pl/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu w zakresie:

1) opisu warunków udziału w postępowaniu;

2) kryteriów oceny ofert i ich znaczenia;

3) odrzucenia oferty Wykonawcy

— mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania - wykonawca może wnieść skargę w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny
Minerska 16
Warszawa
04-506
Polija
Tālrunis: +48 224732151
E-pasts: ire.centralny@plk-sa.pl
Fakss: +48 224732155

Interneta adrese: https://www.plk-sa.pl/

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019