We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 151202-2022

23/03/2022    S58

Bulgaria-Pazardzhik: Electricity

2022/S 058-151202

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - PAZARDZhIK AD
National registration number: 130072241
Postal address: ul. BOLNIChNA No..15
Town: gr. Pazardzhik
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Postal code: 4400
Country: Bulgaria
Contact person: Vladimir Tomov
E-mail: mbalpz.op.kt@gmail.com
Telephone: +34 408603
Internet address(es):
Main address: https://www.mbal-pz.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1260
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/195283
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/195283
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД

Reference number: 2022-04
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за ниско напрежение за 5 бр. обекти, подробно посочени в Спецификация от документацията. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 12 / дванадесет / месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график. Действието му се продължава до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключване на договор.

Прогнозното  годишно количество  на  консумираната енергия е 1600000 КWh ( 1600 MWh )  нетна електрическа енергия.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 700 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Main site or place of performance:

гр. Пазарджик, ул.Болнична №15

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за ниско напрежение за 5 бр. обекти, подробно посочени в Спецификация от документацията. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 12 / дванадесет / месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график. Действието му се продължава до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет.

Прогнозно количество/ обем – съгласно Спецификация на Възложителя, съдържаща информация за осигурен достъп през електроразпределителната мрежа за 5 броя обекти с посочени Идентификационен код за пазара, както и разхода на ел. енергия за 2021г. Прогнозното годишно количество на консумираната енергия е 1600000 КWh ( 1600 MWh ) нетна електрическа енергия.

Прогнозната стойност на обществената поръчка за срок от 12 (дванадесет) месеца е 700000,00 лв. без ДДС, която попада в праговете по чл. 20, ал. 1, т.1 от ЗОП, поради което приложима процедура е "открита процедура" по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП и включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определените такси, цените за мрежови услуги и дължимия акциз. Посочената стойност на обществената поръчка е прогнозна, определена на база предходно потребление на възложителя. Реалната стойност на договора ще бъде определена според реалното потребление на възложителя за периода на договора.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 700 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

4.1.1 Всеки участник трябва да притежава права за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката /ЗЕ/.

За доказване на съответствието по т. 1. в част IV, раздел А: „Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците следва представят информация за притежавана лицензия с обхват „Търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Чуждестранните лица могат да притежават аналогично разрешение съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (чл.60, ал.1 от ЗОП).

4.1.2. Участникът да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

За доказване на съответствието по т. 2, в част ІV, раздел А: „Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците следва да представят информация за регистрацията.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника да представи копия на документите, с които се доказва съответствието със зададения критерий за подбор. Документите, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор, могат да се изискват от възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към техническите възможности на участниците в процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към техническите възможности на участниците в процедурата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Предложения, които не отговарят на поставените изисквания, подробно описани в документацията за участие не

се допускат до оценяване.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 1 (едно) на сто от прогнозната стойност без

ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора.

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в

процедурата.

2. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние:

2.1. Изисквания към участниците по чл.54, ал. 1 от ЗОП - основания за задължително отстраняване, както и по чл. 55, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП:

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Липса на обстоятелства по чл. 69 от зпконпи.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/04/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Източник на финансиране : собствени приходи

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 срещу решението за

откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна

информация

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022