We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 151213-2022

23/03/2022    S58

Poland-Radom: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 058-151213

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: PPUH "RADKOM" Sp z o.o.
National registration number: 0000158960
Postal address: ul.Witosa 76
Town: Radom
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-600
Country: Poland
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl
Telephone: +48 483802000
Fax: +48 483802033
Internet address(es):
Main address: www.radkom.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.radkom.com.pl/radkom/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej

Reference number: 5/2022
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne do punktów odbioru energii Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 2 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

ul. Witosa 76, 94, 96, 98, 26-600 Radom, oraz ul. Zielonego Sztandaru 10, 26-600 Radom

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. na okres 12 m-cy (planowane rozpoczęcie od 01.06.2022r. - 31.05.2023r. w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r, poz.1579 ze zm.).

2. Sprzedaż będzie się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do PGE Dystrybucja SA jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym zamawiający ma zawarte umowy (na poszczególne obiekty) o świadczenie usług dystrybucyjnych.

3. Zamawiający posiada koncesję na produkcję energii nr WEE/612/11621/W/3/2004/KG i produkuje energie elektryczną w elektrowni biogazowej.

4. Wykonawca jest zobowiązany zakupić wprowadzoną do sieci energię elektryczną po cenie umownej nie niższej niż średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE, o której mowa w art. 23 ust.2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej i zwalnia Zamawiającego z obowiązków związanych z niezbilansowaniami.

6 W celu uproszczenia zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej, Zamawiający zamierza osiągnąć uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę. Dlatego z zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności stałe koszty opłat handlowych.

7. Dane dotyczące aktualnego układu zasilania w energię elektryczną:

Zadanie nr 1, taryfa B23 ZUOK ul. Witosa 94, 26-600 Radom - 8 704 MWh;

Zadanie nr 2, taryfa C12a, Budynek Zarządu ul. Witosa 76, 26-600 Radom - 20,000 MWh;

Zadanie nr 3, taryfa B21, Składowisko Odpadów ul. witosa 98, 26-600 Radom - 30,000 MWh;

Zadanie nr 4, taryfa C11, "Stara kompostownia" ul. Witosa 96, 26-600 Radom - 120,00 MWh;

Zadanie nr 5, taryfa B23, Baza transportu, ul. Witosa 76, 26-600 radom - 80,000 MWh;

Zadanie nr 6, taryfa G12, budynek mieszkalny ul. Zielonego Sztandaru 10, 26-600 Radom - 10,00 MWh.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uzupełnienie pkt. II.2.5):

Kryterium: cena - 100%

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że:

posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że:

posiada aktualną umowę (polisę) ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (wraz z potwierdzeniem opłaty polisy).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

wykonał w ciągu 12 m-cy minimum jedną dostawę o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł polegającej na dostawie energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Informacje w sprawie postanowień umowy zostały zawarte w pkt. 18 i 20 SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 12:00
Place:

PPUH "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom - sala konferencyjna

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

a) Milena Faryna - sprawy proceduralne e-mail: m.faryna@radkom.com.pl.

b) Wojciech Lis - sprawy merytoryczne e-mail: w.lis@radkom.com.pl.

Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP - szczegóły dot. procedury otwarcia znajdują się w pkt. 13 SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I kwartał 2023r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022