We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 151251-2022

23/03/2022    S58

Slovakia-Košice: Diesel oil

2022/S 058-151251

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
National registration number: 31701914
Postal address: Bardejovská 6
Town: Košice-Západ
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 04329
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková
E-mail: olga.mikulikova@dpmk.sk
Telephone: +421 556407491
Internet address(es):
Main address: https://www.dpmk.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437445
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/437445
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Dopravné služby vo verejnom záujme

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup motorovej nafty 2022

II.1.2)Main CPV code
09134100 Diesel oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590+A1:2020 triedy B,D,F. Motorová nafta musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky v zmysle normy STN EN 590+A1:2020 a vyhlášky NR SR č. 228/2014 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

Dopravu nafty obstarávateľ požaduje v autocisternách vybavených prietokomermi ciachovanými štátnym metrologickým ústavom, so samostatným odvzdušňovaním a s automatickým zaznamenávaním výdajného množstva s následným vydaním dodacieho listu.

Počas plnenia zmluvného vzťahu musí dodávka motorovej nafty zodpovedať príslušným platným normám.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 20 404 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, čerpacie stanice umiestnené v areáli Hornádska ul. 10, Košice a areáli Železiarenská ul. Košice - Šaca

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590+A1:2020 triedy B,D,F. Motorová nafta musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky v zmysle normy STN EN 590+A1:2020 a vyhlášky NR SR č. 228/2014 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

Dopravu nafty obstarávateľ požaduje v autocisternách vybavených prietokomermi ciachovanými štátnym metrologickým ústavom, so samostatným odvzdušňovaním a s automatickým zaznamenávaním výdajného množstva s následným vydaním dodacieho listu.

Počas plnenia zmluvného vzťahu musí dodávka motorovej nafty zodpovedať príslušným platným normám.

Predpokladané množstvo dodanej motorovej nafty počas platnosti zmluvy: 18 946 700,00 litrov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 404 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných na profile obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.S úspešným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva v zmysle Obchodného zákonníka, vzor zmluvy je prílohou č. 6 týchto SP

2.Uchádzač musí mať právoplatný zápis do registra partnerov verejného sektora

3.Predloženie aktualizovaného zoznamu subdodávateľov podľa súťažných podkladov

4.Úspešný uchádzač je v rámci súčinnosti na uzatvorenie zmluvy povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o právoplatnom povolení na dodávky nafty vydaný colným úradom podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, na základe ktorého môže dodávať motorovú naftu.

Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podmienkach.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Podrobné informácie o elektronickej aukcií a aukčnom systéme sú uvedené v súťažných podkladoch

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 09:00
Place:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s § 54 ods. 3 ZVO. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek avideonávodv IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profile verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.

Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

2)Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií

potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s verejným

obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile obstarávateľa.

Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných

podkladoch.

3)Obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne

v listinnej forme.

4)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

5)Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 500 000,00 EUR. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.

6)V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g).

7)Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani

obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

8)Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022