Leveringen - 15134-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Middenspanningskabels

2019/S 008-015134

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130
PL
ul. M. Reja 29
Gdańsk
80-870
Polen
Contactpersoon: Jolanta Skocka
Telefoon: +48 583473855
E-mail: jolanta.skocka@energa.pl
Fax: +48 587788001
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://zakupy.energa-operator.pl

Adres van het kopersprofiel: www.energa-operator.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakupy.energa-operator.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakupy.energa-operator.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakupy.energa-operator.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa kabli elektroenergetycznych SN i nn

Referentienummer: P/1/0126/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31321220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa kabli elektroenergetycznych SN i nn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa kabli elektroenergetycznych SN

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31321220
31321220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oddziały zamawiającego w Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie Płocku i Toruniu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa kabli elektroenergetycznych SN.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego do maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy oraz szczegółowo opisanej w wzorze umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa kabla elektroenergetycznego nn

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31321210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oddziały zamawiającego w Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Olsztynie Płocku i Toruniu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa kabla elektroenergetycznego nn

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego do maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy oraz szczegółowo opisanej w wzorze umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), pkt 15-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018 r. poz.1986), zwanej dalej „Pzp”.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg, o którym mowa w pkt 1, musi spełniać każdy z wykonawców. 3. Wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć:

3.1. aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „JEDZ”,

3.2. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w dz. VI pkt 1, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ powinien złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii – jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji wykonawcy nie będzie wynikało z dotyczącego wykonawcy odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3.4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli prawo do ich podpisania nie będzie wynikało z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3.5. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – dokumenty dowodzące, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wskazujące: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób ich wykorzystania przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

3.6. jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane - dokumenty wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 3.7.oryginał dokumentu stanowiącego wadium – w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej.

3.8. dokumentację techniczną potwierdzającą, że oferowane kable spełniają wymagania określone przez zamawiającego:, tj.: 3.8.1.karty katalogowe oferowanych kabli elektroenergetycznych zawierające dane techniczne oraz wymiary; 3.8.2. protokół badania typu oraz certyfikat zgodności kabli z dokumentem harmonizacyjnym PN HD 603 S1:2006P +A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV – dla kabli elektroenergetycznych nn; 3.8.3. deklarację zgodności z Dyrektywą LVD dla kabli elektroenergetycznych nn; 3.8.4. protokół badania typu oraz certyfikat zgodności kabli z dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie – dla kabli elektroenergetycznych SN. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej określono w Dziale VIII SIWZ – uwagi do pkt 4! 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, będzie zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Ciąg dalszy w VI.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:

1.1.1.dla części 1 – co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowych kabli elektroenergetycznych SN – przynajmniej jednego z typów stanowiących przedmiot zamówienia tej części, o dowolnych przekrojach, o łącznej wartości co najmniej 40.000.000,00 PLN brutto,

1.1.2. dla części 2 – co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowych kabli elektroenergetycznych nn – przynajmniej jednego z typów stanowiących przedmiot zamówienia tej części, o dowolnych przekrojach, o łącznej wartości co najmniej 25.000.000,00 PLN brutto, przy czym, w przypadku składania oferty na obie części zamówienia należy wykazać wykonanie dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż suma wymienionych kwot odpowiadających tym częściom, na które wykonawca składa ofertę,

1.2. dysponują wyposażeniem i sprzętem zapewniającym spełnienie odpowiednio wymagań dotyczących przechowywania i transportu w postaci, co najmniej:

1.2.1.dwóch przewijarek umożliwiających przewijanie kabli na bębnach o średnicy nie mniejszej niż 2 m, wyposażonych w przyrząd do pomiaru długości kabli,

1.2.2. stojaka do bębna (np. hydrauliczny, rolkowy) w celu przewinięcia kabli dla każdej przewijarki, wykazanej przez wykonawcę (o ile jest dla niej wymagany),

1.2.3. jednej sztuki sprzętu do cięcia kabli (np. hydraulicznego, ręcznego),

1.2.4. jednego pomieszczenia do przewijania kabli,

1.2.5. jednego pomieszczenia lub przestrzeni do przechowywania kabli,

1.2.6. jednej sztuki sprzętu do załadunku i rozładunku bębnów kablowych, w celu przewinięcia kabli,

1.2.7. jednej sztuki sprzętu do transportu, załadunku bębnów kablowych w celu zrealizowania dostawy.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 1, wykonawcy muszą spełniać łącznie.

4.Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy powinien złożyć wraz z ofertą dokumenty dowodzące, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wskazujące: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób ich wykorzystania przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, wskazujące: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób ich wykorzystania przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia:

5.1. wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

5.2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń, o których mowa w pkt 1.2, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

1.1. dla części 1 – 3 000 000,00 PLN.,

1.2. dla części 2 – 1 800 000,00 PLN.

2.Wadium może być wniesione w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy.

3. Wymagania dotyczące formy oraz sposobu wniesienia wadium zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Energa-Operator SA w Gdańsku, ul. M. Reja 29, pok. 233 albo 132 albo 212

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ciąg dalszy z III.1.1)

5. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:

5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 i pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 Pzp,

5.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. Jeśli wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w III.1.3, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, będzie zobowiązany do złożenia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt 5. 7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa:

7.1. w pkt 5.1 – będzie zobowiązany złożyć informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 i pkt 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7.2. w pkt 5.2. – będzie zobowiązany złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

7.3. dokumenty o których mowa w pkt 7.1. oraz w pkt 7.2.2. winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokument o którym mowa pkt 7.2.1. winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków – pozostałe zapisy uregulowano w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 6 i 7, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie rozpoznającej odwołanie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izy Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019