Leveringen - 15135-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Courbevoie: Bodemonderzoeksdiensten

2019/S 008-015135

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Enedis
Tour Enedis — 34 place des Corolles
Courbevoie
92079
Frankrijk
Contactpersoon: Enedis, plate-forme achats de Montpellier — 172 rue Jasse de Maurin — 34070 Montpellier
Telefoon: +33 467696316
E-mail: fabrice.piccoli@enedis.fr
NUTS-code: FRJ23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.enedis.fr

Adres van het kopersprofiel: https://portail-achats.enedis.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://pha.enedis.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pha.enedis.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 935 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD
NUTS-code: FRE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 02;60;59;62;80;76;27;61;14;50

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 062 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 1 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 1 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 58;71;39;25;70;21;89;10;52;88;68;67;57;54;55;51;08;90

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 2 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 2 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 77;91;78;95;75;92;94;93

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 312 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 3 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 3 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 36;18;45;41;37;28;85;49;72;53;44;35;56;22;29

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 937 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 4 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 4 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 65;64;40;47;33;24;19;23;87;16;17;86;79

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 625 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 5 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 5 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 15;43;07;26;38;73;74;01;69;42;63;03

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 875 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 6 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 6 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 32;82;46;12;81;31;09;11;34;48;30;66

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydrauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 312 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 7 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 7 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché national études géotechniques, hydrologiques et hydrauliques dans les postes sources Enedis

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les travaux se dérouleront dans les départements suivants: 84;13;83;04;06;05

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché national pour la réalisation d'études de sols et d'études hydrologiques et hydauliques dans l'enceinte de postes sources Enedis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant indiqué au II.2.6) du lot 8 constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot 8 sur la durée maximale du marché (option(s) de durée comprise(s)).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics. Cette déclaration est à fournir par les candidats individuels, et par chacun des membres d'un groupement candidat le cas échéant.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des trois derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité financière. Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, remettre des justificatifs équivalents.

Eventuele minimumeisen:

Les renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les capacités peuvent être obtenues auprès du point de contact mentionné au paragraphe I.1.1) du présent avis.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Les renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les capacités peuvent être obtenues auprès du point de contact mentionné au paragraphe I.1.1) du présent avis.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Il n’est pas exigé du titulaire la constitution d’une garantie financière ayant pour objet de couvrir l’exécution de ses obligations relatives à la garantie.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Financement sur ressources propres.

Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

En cas de Groupement momentané d'entreprises (GME) attributaire du marché, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement et représente ceux-ci auprès d’Enedis et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d'entre eux. Enedis accepte les groupements conjoints.

Sans préjudice de l'article 50.I de l'ordonnance du 23.7.2015, le GME sera déclaré avec la candidature, et la composition du GME ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Le fait de répondre au titre d'un groupement rend impossible pour ses membres de soumissionner à titre individuel ou au sein d'un autre GME.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les candidats sont invités à manifester leur intérêt, prendre connaissance de documents, et fournir l'ensemble des informations demandées dans le présent avis via le portail achats d'Enedis, en respectant la date et heure limites

Précisée au IV.2.2). En cas de manquement, l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter la demande de participation. Les candidats sont invités à s'enregistrer au préalable, si ce n'est pas déjà le cas, dans le portail achat. Afin de se porter candidat, se connecter sur le portail achat https://portail-achats.enedis.fr et rechercher la demande d'information RF65994 afin de compléter le questionnaire et y déposer les documents requis. Pour tout renseignement relatif au portail achats, contacter le centre support et assistance Ivalua: du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 CET (heures françaises) Tel. +33 184770026 ou par courrier électronique: support-edf@ivalua.com.

La consultation sera lancée via le portail achat: https://portail-achats.erdf.fr/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot-Curie
Nanterre Cedex
92020
Frankrijk
Telefoon: +33 140971010

Internetadres: http://www.tgi-nanterre.justice.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot Curie
Nanterre Cedex
92020
Frankrijk
Telefoon: +33 140971010

Internetadres: http://www.tgi-nanterre.justice.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019