We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 151367-2022

Submission deadline has been amended by:  212269-2022
23/03/2022    S58

Poland-Jarosław: Natural gas

2022/S 058-151367

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Postal address: ul. Czarnieckiego 16
Town: Jarosław
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-500
Country: Poland
Contact person: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Telephone: +48 166244644
Internet address(es):
Main address: www.pwste.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.pwste.edu.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa Uczelnia Wyższa
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów PWSTE w Jarosławiu

Reference number: DAG/PN/1/22
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E DO OBIEKTÓW PWSTE W JAROSŁAWIU wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ. na okres od 01.06.2022r. do 31.05.2023r. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa).

2. Ilości podane w załączniku nr 2 i załączniku nr 8 do SWZ są szacowanymi ilościami zużycia określonymi na podstawie zużycia w roku 2021 powiększonymi o ewentualne zwiększone zużycie w celu określenia ilości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego na okres od 01.03.2022 do 31.08.2022r.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania gazu ziemnego i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65210000 Gas distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

Jarosław

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E DO OBIEKTÓW PWSTE W JAROSŁAWIU wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ. na okres od 01.06.2022r. do 31.05.2023r. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa).

2. Ilości podane w załączniku nr 2 i załączniku nr 8 do SWZ są szacowanymi ilościami zużycia określonymi na podstawie zużycia w roku 2021 powiększonymi o ewentualne zwiększone zużycie w celu określenia ilości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego na okres od 01.03.2022 do 31.08.2022r.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania gazu ziemnego i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

a) Obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

b) Dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

- w przypadku wykonawców będących OSD lub Wykonawcy niebędący właścicielami sieci dystrybucyjnej winni poświadczyć, że na czas realizacji zamówienia będą mieli/mają zawarta umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem systemu Operacyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/04/2022
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

II kwartał 2023

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

2. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczy również

z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ;

2) JEDZ

3) zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);

4) dowód wniesienia wadium;

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

5 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 9 do SWZ

3) Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

f) art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp

- wg załącznika Nr 6 do SWZ

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Dokument dotyczący karalności

Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,

o którym mowa w pkt 8.2.2 ppkt 1) SWZ

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022